Vi använder kakor (cookies) så overtornea.se ska fungera och kunna utvecklas. Läs mer om cookies.

Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

karta

HR-enheten

HR är förkortningen av "Human resources", den mänskliga resursen, den resurs medarbetarna bidrar med i företag och organisationer.

HR-enheten har den huvudsakliga uppgiften att stötta chefer och ledare i bland annat arbetsrättsliga frågor, personalpolitiska åtgärder, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering m.m. HR-enheten ansvarar dessutom för lönehandläggningen vid kommunen, samt företagshälsovården. 

HR-frågorna kan delas in i tre områden: 

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stöder oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgivare, vilket bland annat berör rekrytering, kompetensutveckling, belöningssystem och vår personalpolitik i stort. Kommunstyrelsens arbetsutskott är det politiska organ som beslutar i övergripande frågor för vår personalpolitik.

Det operativa – att fungera som konsultativt stöd till verksamheterna i personalfrågor. Dels i förhållande till kommunens chefer i frågor som kan beröra allt från arbetsrätt till konflikthantering. Dels om att tillse att vi i alla avseende förhåller oss till den svenska arbetsrätten i övrigt vilket också inkluderar vår relation till de fackliga organisationerna.

Det administrativa – att tillse att allt administrativt personalarbete fungerar löpande. Detta innefattar bland annat löneutbetalningar, men också ansvar för vår personalhandbok.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Rådgivning till chefer i personalfrågor
 • Policys och riktlinjer för personalpolitiken
 • Löner
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Arbetsrätt
 • Förhandlingar
 • Sjukskrivningsstatistik
 • Hälsa och friskvård
 • Rehabilitering
 • Löpande kompetensförsörjning
 • Konflikthantering
 • Jämställdhet- och mångfaldsfrågor
 • Kompetensutveckling och utbildningsplanering
 • Löneöversyn
 • Pensioner

Skriv ut