Funktionsnedsättning

Handikappomsorgen arbetar för att personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Du som behöver särskild hjälp på grund av funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

 • Socialtjänstlagen, SoL
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du når skälig levnadsnivå medan LSS-lagen skall tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänstlagen skall stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL eller LSS. För att få stöd enligt LSS skall du tillhöra någon av de målgrupper som lagen avser.

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normal åldrande , om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka utan socialtjänstens handläggare ger dig mer information om stödinsatserna.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag klockan : 08:00-09:00

0927-720 00 | kommun@overtornea.se

Annica Lahti Enhetschef Personlig Assistans
annica.lahti@overtornea.se

Så här söker du hjälp

Det är du själv eller din rättslige företrädare som ansöker om insatserna. Din ansökan ska helst vara skriftlig och på särskild blankett men kan också lämnas muntligt. Är Du inlagd på sjukhus och har behov av hjälp vid hemkomst kallas biståndshandläggaren till en vårdplanering vid sjukhuset via ansvarig sjuksköterska vid den avdelning du vistas i.

Om du inte är nöjd med det beslut du får från biståndshandläggaren har du möjligt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med detta om så önskas.

För mer information, kontakta biståndshandläggaren.

Läs mer: Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Parkeringstillstånd

Kommunen kan bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 • Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg. På enskild väg är parkering i regel inte förbjuden genom lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Det innebär även avgiftsbefrielse.
 • Dessa fördelar innebär att det är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget upprättas med hänsyn till gällande lagregler.
 • Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.
 • Rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, t ex om han eller hon har särskilda skäl.
 • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Exempel på vanlig praxis:

 • Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.
 • Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.
 • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt.
 • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd. Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte ett parkeringstillstånd. Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd.
 • Enbart svårigheter att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Utredningen:

 • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Ansökan: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf)

Sidan publicerades första gången: 2023-04-06

Sidan uppdaterades senast: 2023-04-06