Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra ditt hus ska du söka bygglov hos kommunens samhällsbyggnadsnämnd.

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att

 • uppföra en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • bygga till en byggnad
 • göra vissa ändringar, till exempel när du vill ändra utseende på en byggnad (om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär), vill inreda ytterligare en bostad eller vill använda en byggnad på ett nytt sätt

 

För andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor upplag och materialgårdar
 • tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vissa vindkraftverk
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer


Bygglov för skyltar och ljusanordningar


I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Bygglov för skylt inkluderar tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar målade på fasad, bokstäver monterade direkt på fasaden, skyltar placerade vinkelrätt mot fasad, flyttning av befintlig skylt mm. Bygglov krävs inte för befintlig skylt som byter innehåll om storlek, placering och belysning inte ändras.

I områden utanför detaljplan är det Länsstyrelsen, eller väghållningsmyndigheten - enligt Väglagen som beslutar om tillstånd (Inom vägområden är det väghållningsmyndigheten medan inom och utanför 50 m från ett vägområde är det Länsstyrelsen som prövar och beslutar om skyltar).


Du kan också behöva lov för att

 • riva en byggnad eller en del av en byggnad (se "rivningslov" i menyn till vänster)
 • ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla på jord, fälla träd eller plantera skog (se "marklov" i menyn till vänster)

Vissa byggnadsåtgärder är befriade från bygglov (se "lovbefriade åtgärder" i menyn till vänster). I bygglovet prövas om en byggnadsåtgärd är lämplig för platsen och det avsedda ändamålet. I prövningen tar man hänsyn till allmänna och enskilda intressen.

Din ansökan prövas mot kraven i plan- och bygglagen (PBL), gällande detaljplan och krav i andra lagar, förordningar och regler. Nya byggnader, ombyggnader och andra förändringar ska utformas så att de är ändamålsenliga och estetiskt tilltalande. Bland många andra krav tas hänsyn till stads- eller landskapsbilden och natur- och kulturvärden på platsen.

När du söker bygglov ska du lämna in en ansökningsblankett med tillhörande ritningar och handlingar. Exakt vilka ritningar och handlingar som ska bifogas kan variera beroende på vad du söker lov för (se "handlingar som krävs vid bygglovsansökan" i menyn till vänster).

För byggande inom strandskyddsområde krävs tillstånd enligt miljöbalken (se "strandskydd" i menyn till vänster).

Startbesked

Det krävs alltid ett startbesked innan du får påbörja byggnationen. Vid enklare åtgärden får du ditt startbesked tillsammans med bygglovet. Om du bygger utan lov eller börjar utföra en åtgärd som kräver startbesked tas en sanktionsavgift ut. Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.