Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Övertorneå kommun

Beslutade av kommunfullmäktige den 13 november 1995, § 73

Övertorneå kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Övertorneå kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 20 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 19 § och 20 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: kyrkogårdar, begravningsplatser, lekplatser, motionsspår, slalombackar samt idrottsplatser.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första och andra stycket, 11 §, 12 §, 19 § och 21 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor mm

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning mm

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

8 § Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2.30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.50 meter. Radioantenn och annan trådledning samt transparang över allmän plats får ej uppsättas på lägre höjd än 4.50 meter.

Affischering

10 § Affischering, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten, kommunen, länsstyrelsen eller Vägverket sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd krävs även för affischering på offentlig plats med hjälp av olika ställningar placerade direkt på marken.

Tillstånd behövs ej för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd, liksom när skolklasser samlar in pengar till olika hjälporganisationer.

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på allmän plats, om ej särskilt utskänkningstillstånd föreligger.

Camping

14 § Camping får inte ske på följande platser: kyrkogårdar, begravningsplatser och idrottsplatser.

Badförbud

15 § Badande i öppet vatten är förbjudet i västra grenen av Torne älv vid Finlandsvägen mellan Övertorneå och Aavasaksa, från vägbanken och en kilometer nedströms.

Hundar

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

17 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Detaljplanelagda områden, lekplatser, badplatser, skolgårdar, vid daghem, motionsspår samt idrottsplatser.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser och kyrkogårdar.

18 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: Detaljplanelagda områden, lekplatser, badplatser, skolgårdar, vid daghem, motionsspår samt idrottsplatser.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

19 § Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagda områden samt i detaljplanelagda områdens omedelbara närhet.

20 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 50 meter från Övertorneå vårdcentral, Särkivaaragården, Björkebygården, Älvgården i Pello samt vid kommunens samtliga kyrkor.

Sprängning och skjutning med eldvapen mm

21 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom följande områden: Detaljplanelagda områden samt i detaljplanelagda områdens omedelbara närhet.

22 § Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på följande platser: Detaljplanelagda områden samt i detaljplanelagda områdens omedelbara närhet.

Terrängkörning, ridning och löpning/gång

23 § Ridning och framdrivande av motordrivet fortskaffningsmedel får inte ske i motionsspår anlagda för allmänheten.

Ridning, framdrivande av motordrivet fortskaffningmedel, löpning och gång, samt framförande av hundar är förbjudet i skidspår anlagda för allmänheten.

Förbudet i denna paragraf gäller inte fordon som underhåller motionsspåren samt sköter spårprepareringen.

Avgift för att använda offentlig plats

24 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §, 10 § första och andra stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 och 15 §, 17-23 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

______________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996.

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE I ÖVERTORNEÅ KOMMUN  

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.