Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Köldmedier

Köldmedierapport
Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter? Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning om den innehåller köldmedia motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2). Om utrustningen innehåller totalt mer än 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2) ska kontrollrapporten för föregående år skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast 31 mars.

Regler för att förhindra utsläpp
Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till Miljö- och byggnadsförvaltningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter utförd kontroll)
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen.
 • Underrätta Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Årsrapport
Resultatet av de kontroller som utförts för mobil utrustning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer måste du varje år rapportera till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Rapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått.

Följande krav enligt gällande lagstiftning medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer; t ex 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2e eller mer.
 • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning är 14 ton CO2e HFC eller mer.
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Köldmedierapportens innehåll
Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till Miljö- och byggnadsförvaltningen en gång om året.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.

2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.

3. Förteckning över utrustning.

4. Kontaktuppgifter

5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.

6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.

7. Certifierad kylentreprenör (på Incerts webbplats kan du se om din kylentreprenör är certifierad)

8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.

9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.

10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.

11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.

13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Regler vid läckagekontroll
Som ansvarig för anläggningen ska du se till att den regelbundet kontrolleras så att inga läckor har uppstått. Det ska göras av en certifierad kontrollant. Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar då inte att glömma att beställa arbetet.

Hur ofta läcksökningen ska göras beror på aggregatets storlek och vilken klimatpåverkan gasen har. Det räknas om till så kallade koldioxidekvivalenter. Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera. Kylutrustning med mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte genomgå periodisk läcksökning.

 • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
 • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
  Mängden koldioxidekvivalenter - Läckagekontroller
 • 5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Förbud 1 januari 2020
Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (ex R404A). Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

 • installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.
 • vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

Skrotningsintyg
När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt.

Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006
  EU-förordning 517/2014
 • Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser:
  Svensk författningssamling 2016:1128
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter:
  Svensk författningssamling 2012:259

Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.