Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kyrkorna

Den kyrkliga historiken i kommunen är unik i många avseenden samtidigt som den är intimt förknippad med den allmänna historiken. Även i kyrkliga sammanhang har Torne älv spelat en avgörande roll.

Särkilax kyrka

Den första kyrkan i kommunen var katolsk och låg på Kuivakangas bys ägor vid Särkilahti några kilometer norr om nuvarande Övertorneå centralort. Lokalen var en liten, timrad kyrka i vilken allmogen samlades till gudstjänst vid de tillfällen som en präst tjänstgjorde där. Forskning pekar mot att kyrkobesökarna stod upp vid de ofta utdragna gudstjänsterna.

Även prästgården låg på Kuivakangas bys ägor. Som den största byn i Övertorneå socken var Kuivakangas självskriven som kyrkby. På den östra sidan av Torne älv fanns en stor marknadsplats. Som en jämförelse var Matarengi (nuvarande Övertorneå) vid den tiden ett renbetesland med några få gårdar vid foten av berget Särkivaara.

I noteringar från år 1608 anförs att Särkilax kyrka är i dåligt skick och att planer finns på att uppföra en ny kyrka.  År 1617 svepte en mycket kraftig vårflod med sig hela kyrkan. Några av kyrkans träskulpturer, bland annat den berömda Mantelmadonnan, återfanns när vattnet hade sjunkit undan. Som minne restes ett enkelt träkors på den ungefärliga platsen för kyrkan.

År 2016 bildades Föreningen Särkilax Kyrkas Vänner. En av föreningens verksamheter är att verka för att en fullstor replika av forna Särkilax kyrka uppförs.  Det finns ingen dokumentation om kyrkans utseende, men föreningen har fått fram tillräckligt underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om kyrkans ungefärliga exteriör och interiör. I oktober 2017 står en replika upptimrad och klar för att forslas till ängarna i Särkilahti, och beräknas kunna tas i bruk under försommaren 2018.

Mantemadonnan - träfigur från Särkilax kapell

 

Kyrkorna i Matarengi

Den första kyrkan i Matarengi , eller nuvarande Övertorneå, stod också klar 1617. Om kyrkan finns nästan ingen officiell dokumentation, men den var av mindre beständig konstruktion än Hietaniemi kyrka. Vid en visitation år 1723 befanns att timmerkonstruktionen höll på att ge vika och år 1728 betraktades kyrkan som fallfärdig. Den första kyrkan i Matarengi klassades som både svartbygge och fuskbygge. Trots sin undermåliga konstruktion vann kyrkan i Matarengi en utdragen strid om vilken av de två kyrkorna som skulle ha status av moderkyrka. År 1734 revs den första kyrkan i Matarengi och byggandet av en ny påbörjades.

Den nya kyrkan i Matarengi blev en korskyrka och byggmästare var Hans Gabrielsson Biskop från Kronoby i Österbotten.  Läktarna i korsarmarna tillkom 1776 och utsmyckades med målningar.  Åren 1899 -1903 restaurerades kyrkan och koret fick en mellanvägg med altartavla. Mellanväggen togs bort 1935 men sattes upp på nytt vid nästa restaurering 1969-1971. Inga genomgripande förändringar har dock gjorts sedan kyrkans tillkomst. Vid den senaste restaureringen försökte man   så långt som möjligt återknyta till 1700-talets stil och färgsättning.


Övertorneå kyrka

 

Kyrkorgeln

Orgeln i Övertorneå kyrka och dess ryggpositiv i Hietaniemi kyrka är ett av Sveriges märkligaste kulturminnen. Orgeln byggdes ursprungligen för Tyska kyrkan i Stockholm år 1609. År 1777 demonterades orgeln för att ersättas med en ny. Efter en sällsam kedja av händelser hamnade den i Övertorneå, för ett pris av 250 riksdaler banco.

År 1780 satte orgelbyggaren Mattias Swahlberg upp huvudverket i Övertorneå kyrka och året därpå installerade han ryggpositivet i Hietaniemi kyrka. Sedan dess har orgeln varit föremål för ett antal restaureringar och omdisponeringar. Omfattande åtgärder vidtogs i samband med Övertorneå-projektet 1991-1999. Orgeln återställdes till det skick den hade när den ursprungligen installerades i Övertorneå. Dessutom tillkom ett nytt pedalverk.

År 1997 byggdes en replika av orgeln till Norrfjärdens kyrka och 2004 byggdes ytterligare en kopia till Tyska kyrkan i Stockholm.Orgeln i Övertorneå kyrka

 

Kyrkorna i Hietaniemi

Hietaniemi (nuvarande Hedenäset) första kyrka uppfördes 1617. För byggnationen fanns ritningar, godkännanden, extern finansiering och en godkänd plats. Kyrkan vigdes av ärkebiskopen. Få församlingar hade på den tiden ekonomiska möjligheter att bygga, utsmycka och underhålla flera kyrkor. Eftersom de första kyrkorna i Hietaniemi och Matarengi byggdes samtidigt, uppstod ett antal administrativa, ekonomiska och tekniska och svårigheter. Påfrestningarna på församlingen innebar att kyrkorna var sparsamt utsmyckade och inredda. År 1746 revs den första kyrkan i Hietaniemi på grund av att konstruktionen inte längre var intakt och byggandet av en ny kyrka inleddes på samma plats på Kyrkudden i byn.  Hietaniemi kyrka

 

Kyrkan i Svanstein

I Svanstein byggdes en kyrka år 1853 för att befolkningen inte skulle söka sig till den dåvarande ryska kyrkan i Turtola på andra sidan av Torne älv.

Källor: Bror Muotka, 1971 Glimtar ur Övertorneå sockens tidigare historia, Bror Muotka och Övertorneå kommun 1996


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.