Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. De historiska minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas därför av lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Övertorneå kommun ingår sedan år 2000 i förvaltningsområdet för finska och meänkieli.

Åtagande utifrån grundskyddet i lagstiftningen
Grundskyddet som framgår av lagstiftningen gäller i alla kommuner i Sverige och för samtliga nationella minoriteter vilket innebär följande:

- Information ska delges av kommunen gällande de nationella minoriteterna och deras rättigheter när det upplevs som nödvändigt. Det innebär att kommunen har skyldighet
att vara tydlig med vad lagstiftningen säger i förhållande till specifika ärenden, exempelvis vid val av barnomsorg och äldreboende och rätten till modersmålsundervisning.

- Kommunen har ansvar att såväl skydda som främja de nationella minoritetsspråken, framför allt genom synliggörande av dessa språk. Kommunen har även till uppgift att
främja möjligheterna för de nationella minoriteterna att bibehålla och utveckla sin kultur. I fokus står främjandet av utvecklingen av barns kulturella identitet, särskilt i fråga om barns användning av det egna minoritetsspråket.

- Kommunen ska arbeta för att skapa möjligheter till utökat inflytande för de nationella minoriteterna gällande frågor som berör dem. Det innebär att samråd med representanter för de nationella minoriteterna i dessa frågor ska främjas av kommunen så långt som det är möjligt.

- Individer som befinner sig utanför de så kallade förvaltningsområdena har rätt att använda något av de nationella minoritetsspråken (finska, meänkieli, samiska) vid muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter inom kommunen i ärenden där den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket.


Förstärkt skydd
Lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk innehåller även paragrafer som fastställer ett förstärkt skydd för tre av de nationella minoritetsspråken,nämligen finska, meänkieli och samiska. Det innebär att kommunen, genom att vara ett så kallat förvaltningsområde för finska och meänkieli, åtar sig ett utökat ansvar för upprätthållandet av minoritetsspråket. För Övertorneå kommuns del innebär det följande:

- Att tillhöra ett förvaltningsområde innebär att individer har rätt att använda språken i muntlig och skriftlig kontakt med förvaltningsmyndigheter och domstolar i ärenden där de är part eller ställföreträdare för part. Rätten att använda minoritetsspråket omfattar bara ärenden som har anknytning till förvaltningsområdet genom t.ex. att den enskilde är bosatt inom området, att ärendet rör en verksamhet som bedrivs inom området eller en fastighet som är belägen inom området.

- Kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller väsentlig del på finska eller meänkieli om detta begärs av den enskilde individen tillhörande den nationella minoritet vars språk omfattas av förvaltningsområdet.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.