Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Missbruk - Alkohol och droger

Riktlinjer mot droger

Övertorneå kommun har en kompromisslös syn på droger. I kommunen ska vi ha alkohol- och drogfria arbetsplatser.

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Anställda som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och det medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna. Att uppnå maximal säkerhet för såväl personal som kunder/brukare är mycket viktigt. Det är därför inte tillåtet att använda sig av alkohol, droger eller mediciner vilka klassas som narkotika, under arbetstid. Det accepteras inte att komma i bakrus eller påverkad till arbetsplatsen. Vår grundsyn inom Övertorneå kommun är att missbruket ska bort och medarbetaren ska vara kvar. Kommunen ska verka för att minska sjukfrånvaro p.g.a. alkohol och droger. Alla medarbetare oavsett befattning ska behandlas lika.

Att förhindra missbruk

Det är allas ansvar att reagera om man vet eller misstänker att någon på arbetsplatsen har missbruksproblem. Det är det bästa stöd en arbetskamrat kan ge. Den som missbrukar förnekar ofta sitt beroende både för sig själv och för andra. Lojalitet från arbetskamrater bidrar tyvärr till att missbruken förstärks och att problemen kvarstår eller förvärras. Meddela därför direkt till missbrukaren och dennes chef, eller direkt till kommunchef, om dina iakttagelser så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Andra medverkande kan vara företagshälsovården, fackliga företrädare, skyddsombud, arbetskamrater, vårdinrättningar och andra organisationer som arbetar med missbruksproblem. Efter en drogförseelse eller vid misstanke om missbruk ska arbetsgivaren agera så snabbt som möjligt för att få till stånd rehabiliteringsåtgärder.

Konsekvenser av missbruk

Chefen är skyldig att avvisa den som använder droger eller är drogpåverkad, från arbetsplatsen. Även personer med bakrus och som inte kan sköta sitt arbete på ett tillfredsställande sätt ska avvisas. Chefer ges stöd i att hantera detta.

En medarbetare med missbruksproblem kommer överens med sin närmaste chef om hur hjälp ska tas emot/erbjudas. Den som missköter sitt arbete p.g.a. alkohol- eller annat drogmissbruk, inte ställer upp på rehabilitering, eller som trots rehabiliteringsåtgärder fortsätter sitt missbruk riskerar ytterst att sägas upp från sin anställning.

Arbetsgivaren har rätt att skriva behandlingskontrakt med den anställde i vilket man ömsesidigt överenskommer om behandling, uppföljning av denna samt konsekvenser vid avbruten behandling etc. Arbetsgivaren har också rätt att begära drogtest av den anställde vid behov.

Vid frånvaro som ej i förhand har beviljats räknas detta som olovlig frånvaro. Arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja semester eller kompensationsledighet i efterhand. Vid sjukfrånvaro har arbetsgivaren möjlighet att begära sjukintyg från första sjukskrivningsdagen.

Utbildning och information

Ingen ska på grund av ovetskap eller brist på information behöva avstå från att hjälpa till när det gäller en missbrukande medarbetare. Alkohol- eller andra missbruksfrågor kommer på Övertorneå kommun att behandlas i lämplig omfattning med information och utbildning. Alla nyanställda informeras också om föreliggande riktlinjer.

Uppföljning

Uppföljning dessa riktlinjers uppfyllande ska ske genom bland annat intern kontroll. Vid behov upprättar arbetsgivaren handlingsplaner där det framgår behandling och andra stödåtgärder samt konsekvenser om handlingsplanen inte fullföljs.

Integritet och anonymitet

Oavsett om en anställd genomgår behandling eller inte, garanteras full anonymitet, internt såväl som externt. Det är upp till den enskilde att avgöra huruvida han eller hon vill offentliggöra sitt missbruksproblem eller inte. I hanteringen av dessa frågor ska största möjliga hänsyn tas till medarbetarens integritet.

Tjänstebilar och alkolås

Tjänstebilar/leasingbilar är en arbetsplats och ska därmed vara alkohol- och drogfria.

Övertorneå kommun ska som en del i det förebyggande arbetet med alkoholproblematik:

1. förse alla tjänstebilar med alkolås.

2. ställa krav på alkolås vid upphandling av leasingbilar.

3. ställa krav på alkolås vid upphandling av entreprenörer som utför arbete åt kommunen.

Hantering av logguppgifter

Uttag från den inbyggda dataloggen får ej samköras eller stämmas av med körjournal. Uppgifter från loggen får endast hanteras som en generell information.

Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer mot droger Fastställd Ks 2011-06-13 Version 1.0 Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommunchef Reviderad Giltighetstid Tillsvidare


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.