Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Rätten att kvitta mot lön

Med kvittning avses att en arbetsgivare gör avdrag för egna fordringar mot arbetstagarens lön. En arbetsgivarens möjlighet att kvitta en fordran mot lön regleras i lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt - kvittningslagen.

En lön skall korrigeras så fort som möjligt, helst påföljande avlöningstillfälle. Har en arbetstagare varit tjänstledig eller långtidssjuk, och den preliminära lönen inte har kunnat justeras genom löneavdrag, kan det bli fråga om kvittning om det förflutit lång tid och det inte av lönebesked tydligt framgått att det finns löneavdrag som inte har verkställts.

Frivillig kvittning

Kvittning får ske om medarbetaren samtycker till det. Finns det ett giltigt medgivande från medarbetaren, får arbetsgivaren göra avdrag för sin fordran innan arbetsgivaren betalar ut lönen till medarbetaren. Medarbetaren kan när som helst återkalla ett medgivande om kvittning.

Tvungen kvittning

Tvungen kvittning, alltså löneavdrag utan medgivande från medarbetaren, kan ske endast i begränsad omfattning. Sådan kvittning kan endast komma i fråga i följande fyra situationer.

1. Kvittningsavtal

Då arbetsgivaren och medarbetaren, i samband med att medarbetaren får en skuld till arbetsgivaren, träffat avtal om att skulden ska betalas genom kvittning mot lön. Exempelvis om medarbetaren lånar pengar av arbetsgivaren.

2. Skadestånd

Om arbetsgivaren har krav på skadestånd för skada som medarbetaren avsiktligen har vållat arbetsgivaren. Det gäller om medarbetaren stulit eller förstört på arbetsplatsen.

3. Misstag vid löneutbetalning

Arbetsgivaren kan av misstag ha betalat ut för mycket lön. Det kan röra sig om en ren felräkning eller en klart felaktig tillämpning av en avtalsbestämmelse. Arbetsgivaren kan då genomföra tvungen kvittning endast om medarbetaren med full insikt om misstaget mottagit den felaktiga lönen utan att nämna något för arbetsgivaren.
Om medarbetaren har tagit emot och förbrukat beloppet i god tro, dvs. varken insåg eller borde ha insett misstaget, är medarbetaren inte skyldig att betala tillbaka beloppet.
Det kan aldrig bli fråga om god tro om arbetsgivaren har hunnit meddela medarbetaren om misstaget före utbetalningen har skett.

4. Kollektivavtal

Kvittning är tillåten enligt kollektivavtal om det godkänts av den centrala arbetstagarorganisationen. Vid tvungen kvittning har medarbetaren rätt att behålla så stor del av lönen att medarbetaren kan försörja sig och sin familj. Innan sådan kvittning görs ska arbetsgivaren inhämta besked från kronofogdemyndigheten om hur stort belopp av lönen som ska vara skyddat mot kvittning.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.