Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Riktlinjer vid studier

Kommunstyrelsen har tagit fram följande riktlinjer vid studier:

Riktlinjer för Personalutveckling

Kommunens övergripande mål för personalutveckling är att förbättra de anställdas möjligheter att fullgöra kommunens åtagande och service till allmänheten.

Det förutsätter att varje förvaltning gör en årlig inventering och kartlägger de behov av utveckling och utbildning som finns för att klara av de nya krav som ställs på organisationen. Utifrån denna kartläggning ska de anställdas behov av ny kompetens tillgodoses.

Personalutveckling sker inte bara genom utbildning utan också genom personalmöten, avdelningsmöten, arbetsplatsträffar, utvecklings- och planeringssamtal med mera.

Personalutbildning

Personalutbildning ska ha anknytning till arbetstagarens anställning. Utbildningen kan vara intern eller extern och den bör har sin grund i förvaltningens behov.

Utbildningen kan vara

  • grundutbildning
  • fortbildning
  • vidareutbildning
  • kurs/konferens/seminarium

Finansiering

All personalutbildning sker på betald arbetstid och finansieras av den förvaltning som arbetstagaren tillhör. Deltidsanställld erhåller fyllnadslön för utbildningen upp till heltidslön. Kompensation för utbildning på fritid utgår med timme mot timme. Reseersättning, traktamente och färdtidsersättning utgår enligt gällande kollektivavtal.

Riktlinjer för bidrag till fritidsstudier

Med fritidsstudier avses utbildning som i huvudsak bedrivs på fritiden. För att stimulera till fritidsstudier kan bidrag utgå för utbildning som

ger ökade kunskaper och färdigheter inom ramen för anställningen eller skapar förutsättningar för nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter

Vid prövning av ansökan tas hänsyn till den sökandes anställningsform, samband mellan sökandes arbetsuppgifter och studiernas mål och innehåll.

Bidrag

Bidrag till studier som helt eller delvis bedrivs på fritiden kan utgå till anställda av Övertorneå kommun. Ansökan ställs till den förvaltning där man har sin anställning och ansökan ska innehålla: utbildningsmål, kursinnehåll, schema, omfattning av studier, kursavgifter, litteraturkostnader, rese- och logikostnader.

Förvaltningen bereder ärendet och beslut fattas av förvaltningschef.

Bidrag kan efter prövning och mot uppvisande av kvitto utgå för kursavgift eller del av därav, kurslitteratur (max 1500 kr/termin), för logikostnad med 400 kr/övernattning, samt resekostnader motsvarande tåg 2:a klass eller buss.

Efter avslutad utbildning ska studieintyg/betyg lämnas till förvaltningen och till lönekontoret.

För fritidsstudier finansierade av arbetsgivaren finns ett generellt krav på att man kvarstår i tjänst minst tre år efter avslutad utbildning. Lämnar man sin anställning tidigare görs ett proportionellt avdrag.

Ledighet

Studierna bedrivs i huvudsak på fritid. Ledighet med lön beviljas med högst två dagar per månad i samband med utbildningstillfällen, sammankomster, seminarier, tentamen inklusive tentamensförberedelser. Av dessa dagar kan högst en dag sparas till nästkommande månad. Maximalt uttag per månad är därmed tre dagar.

Distansstudier

Distansstudier som inte är en utbildning i tjänsten hänförs till fritidsstudier.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.