Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Representation

Övertorneå kommun 2008-02-01, Personalenheten

Policy vid representation

Denna policy gäller för medarbetare och förtroendevalda inom Övertorneå kommun och avser representation inom tjänsten eller inom ramen för ett politiskt uppdrag och som betalas av Övertorneå kommun.

Policyn ger riktlinjer för hur vi får och kan representera i vår tjänsteutövning och när vi som politiker representerar Övertorneå kommun.

Att representera internt eller externt, innebär att man företräder kommunen, sin arbetsgivare men också att det sker skattefinansierat. Beslut om representation skall ske med ett stort ansvarstagande och att kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser.

Representation

Representation kan rikta sig antingen utåt mot arbetsgivarens affärsförbindelser, samarbetspartners och dylika (extern representation) eller inåt mot kommunens personal (intern representation). Förmån av fri kost vid representation är enligt 11 kap. 2 § IL inte skattepliktig.

För intern representation gäller detta bara vid sammankomster som är tillfälliga och kortvariga. Med intern representation avses i detta sammanhang sådant som personalfester, informationsmöten med personalen, interna kurser, planeringskonferenser (till exempel diskussioner om budgetering, personalfrågor).

Beslut om representation

Beslut om representation får fattas av den politiker som genom särskilt beslut har fått delegation. Förvaltningschef/motsvarande eller verksamhetsansvarig har också rätt att fatta beslut om representation.

Beslut om representation med alkoholförtäring får endast fattas av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande.

Redovisning

Den som beslutat om representation skall iaktta god redovisningssed. Det betyder att det på restaurangnotor och andra kvitton för representationskostnader ska anges syftet med förrättningen, datum samt namn på de personer som deltagit.

Besluts- eller behörigsattest av faktura avseende representation får inte göras av den som svarat för representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i representationen.

Kurser och konferenser

Vid kurser och konferenser, endagars eller flerdygnsförrättning, utgår ersättning enligt Centrala avtal om rese och traktamentsersättning och avdrag för fri kost sker enligt skatteverkets regler. Det betyder att i dessa sammanhang har man ingen generellt rätt att fakturera kommunen för till exempel lunch eller middag.

Ersättning enligt centralt avtal

Vid tjänsteresa utgår ersättning enligt TRAKT – 04.

Traktamente utgår för flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten enligt inkomstskattelagens bestämmelser.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.