Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Jämställdhet och folkhälsa

Folkhälsa och jämställdhet berör alla kommunens verksamheter

Folkhälsa
Människors hälsa är individuell medan folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens hälsa. En god hälsa hos befolkningen innebär att befolkningen har bra livskvalitet, hög medellivslängd och låg sjuklighet samtidigt som hälsan är jämlik. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som utförs i syfte att förbättra folkhälsan. Folkhälsoinsatser sker på olika preventionsnivåer (främjande, förebyggande, stödjande och behandlande) och av många olika aktörer och arenor i samhället.

Övertorneå kommun samverkar med Kalix, Haparanda och Överkalix kommuner samt med polis, Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Norrbottenskommuner i ett gemensamt Folkhälsoråd för östra Norrbotten.

Inom kommunen bedrivs folkhälsoarbetet av alla kommunens verksamheter. Det lokala Folkhälsoteamet/BRÅ är ett lokalt forum för samverkan mellan kommun, polis, hälso- och sjukvården samt andra aktörer i samhället.

Jämställdhet
Det övergripande jämställdhetspolitiskamålet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär ett varaktigt förändringsarbete samt att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i alla politiska beslut som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Jämställdhetsarbetet ska följa den struktur som finns för övrigt kvalitetsutvecklingsarbete inom Övertorneå kommun.

2009 skrev Övertorneå kommun på jämställdhetsdeklarartionen (CEMR) som innebar ett utökat åtagande, att arbeta med jämställdhet utifrån deklarationens innehåll för att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män i kommunen.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättig­heter (barn­konven­tionen) inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen gäller alla barn upp till 18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna.

Konventionen består av 54 artiklar. Fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn:

  • Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad.
  • Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
  • Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Övertorneå kommun arbetar med att upprätta en handlingsplan gällande arbetet med Barnkonventionen, planen beräknas vara klar hösten 2020 och den kommer då finns tillgänglig på denna sida. Handlingsplanens syfte är att stärka kommunens arbete gällande barns rättigheter. För kommunen innebär det att säkerställa att barnkonventionen som lag efterföljs men även att kommunen extra beakta de fyra vägledande grundprinciperna.

Mer information om barnkonventionen

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

https://unicef.se/barnkonventionen

Medborgarlöften
Medborgarlöften är en del av samverkansöverenskommelsen som finns mellan kommunen och polisen. Övertorneå kommun och polismyndigheten arbetar gemensamt i det folkhälso- och brottsförebyggande rådet i Östra Norrbotten men även i det lokala folkhälsoteamet i Övertorneå.

Övertorneå kommun och polisen tar vartannat år fram gemensamma medborgarlöften som ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten. Genom medborgardialoger tar man reda på vad Övertorneås invånare upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra, resultatet av medborgardialogerna ligger som grund till medborgarlöftena.

Trygghetsvandringar utförs årligen som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.