Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Nya vägar till generationsväxling - NVG projektet

Nu finns slutrapporten och utvärderingen av projektet publicerade på webbplatsen www.esf.se.

Information om projektet
Projektet startades av Tillväxtenheten. Projektet är medfinansierat av Europeiska socialfonden, Norrbottens Läns Landsting, Arbetsförmedlingen och Övertorneå kommun.

Bakgrund
Övertorneå kommun, näringslivet och invånarna i samhället står för en stor utmaning. Befolkningen minskar och medelåldern stiger samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Både kommun och näringsliv har redan idag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. En gemensam stor utmaning är att skapa ett attraktivt samhälle och arbetsliv för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Målgrupp
Kvinnor och män i åldern 16-64 år som varit helt arbetslösa sedan minst ett år. Minst tre månader för personer i åldern 16-24 år. Fokus på personer i åldern 16-30 år samt utlandsfödda.

Projektets syfte
Att i samverkan med lokalsamhället och lokala aktörer utveckla arbetssätt som ger arbetssökande bättre förutsättningar att finna sin plats på arbetsmarknaden och underlätta inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Detta genom förbättrade verktyg för matchning, kompetensutveckling, kommunikation och samverkan.

Övergripande mål
Att hitta en metod eller process som de lokala parterna kan använda i framtiden för att tillmötesgå behoven hos både arbetsgivare och arbetssökande.

Att målgruppens kompetenser och erfarenheter tas tillvara på ett effektivt sätt. Så att de så fort som möjligt kan komma ut i arbetslivet.

Att skapa förbättrade verktyg för förberedande kompetensutveckling, matchning, arbetsplatsförlagd utbildning, kommunikation och samverkan.

Avslut
Projektet hade redan från start svårigheter att få in tillräckligt antal deltagare och drabbades av initiala förseningar. En stor anledning till det var att arbetsförmedlingen, p.g.a. gällande regelverk, bara kunde anvisa deltagare ur deras prioriterade grupper, där det vid den tiden fanns få öppet arbetslösa. Även deltagare via socialförvaltningen var. i de flesta fall, inskrivna på arbetsförmedlingen och var redan anvisade till projektet. Det innebar att projektet fick stora svårigheter att klara den budgeterade medfinansieringen. Prognoserna för 2013 visade på ett fortsatt lågt antal deltagande och med risk för än färre så projektägaren Övertorneå kommun, Tillväxtenheten, beslutade i oktober 2012 att avsluta projektet i förtid. Projektet avslutades 28 februari 2013. 

Resultat
Trots att projektet avslutades i förtid så resulterade det i att några av deltagarna fortsatte att studera, en del fick möjlighet till både kortare och längre vikariat. Majoriteten av deltagarna var nöjda med projektet.
Projektet bidrog också till att skapa och etablera ett lokalt samverkans forum kring den framtida kompetensförsörjningen. Den modell som arbetades fram i projektet för teori/praktik planeras att vidarearbetas och implementeras i fler av kommunens förvaltningar.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.