Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Åtgärder på banvallen

Varför har Övertorneå kommun börjat med åtgärder på banvallen från Övertorneå och söderut?

Rälsarna på den Tornedalsbanan mellan Övertorneå och Karungi revs i början av 1990-talet. Sedan dess har banvallen använts flitigt av motionärer, både sommar och vinter. Genom projektet Konstens väg tillförs banvallen ett mervärde som blivande stråk för konstupplevelser.

Under hösten 2019 börjar Övertorneå kommun åtgärda sämre sträckor av banvallen. På sikt kommer dåliga delar av den 18 km långa sträckan mellan Övertorneå och Hedenäset förbättras, under förutsättning av berörda markägares ger tillstånd. Under innevarande höst görs åtgärder på en kortare sträcka från Övertorneå och ca 1 km söderut. Åtgärderna görs med markägaren Trafikverkets tillstånd. Inför framtiden är det viktigt att veta ex vilka maskiner som ska användas, hur eventuella dikningar ska göras och vilka tillskottsmassor som ska användas. En annan angelägen fråga i dagsläget är hur banvallen ska kunna hållas tillgänglig för personer med funktionsvariation.  

De nu pågående åtgärderna på en kortare bit av banvallen har sin bakgrund i kultur- och fritidsutskottets uppdrag att verkställa tre kommunfullmäktigebeslut:

År 2006: Kommunfullmäktige bifaller en motion från Tomas Kerttu om att ett minnesmärke över SJ-epoken i kommunen ska placeras på tidigare stationsområdet i Övertorneå. I samma beslut får kommunförvaltningen i uppdrag att undersöka om järnvägsbron i Luppio kan gestaltas på något sätt.

År 2014: Fullmäktige handlägger en motion från Eva Juntti-Berggren om att en Konstens väg efter banvallen mellan Övertorneå och Hedenäset ska anläggas. Sträckan ska röjas och åtgärdas i nödvändig omfattning. Konstverk, bord och bänkar ska placeras ut med jämna mellanrum längs sträckan. Fullmäktige bifaller motionen såtillvida att kommunförvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Konstens väg.

År 2016: Kommunfullmäktige bifaller ett medborgarförslag från Doris Notlind om att ett minnesmärke över mobiltelefonins fader Östen Mäkitalo ska uppföras på en lämplig plats i kommunen. Vid beslutstillfället förs Hedenäset fram som en tänkbar placeringsort för minnesmärket.

Det äldsta fullmäktigebeslutet från 2006 har verkställts under 2018. Ett minnesmärke över SJ-epoken i form av ett konstverk i två delar har installerats på stationsområdet i Övertorneå. Stationsområdet är i behov av fortsatt röjning, skyltning med mera för att också bli ett fungerande friluftsområde. Under 2020 installeras en konstnärlig gestaltning i Ruskola och förhoppningsvis också en ljusgestaltning av järnvägsbron i Luppio. I nuläget är inga fler kommunala beslut tagna om ytterligare åtgärder på banvallen söderut från Hedenäset till Risudden/Potila. Det finns heller inga kommunala pengar avsatta för fortsatta åtgärder på banvallen mellan Övertorneå och Hedenäset, utan pengar tas från årliga investeringsmedel som kommunfullmäktige beviljar till projektet Konstens väg. Att åtgärda hela banvallen mellan Övertorneå och Hedenäset med hyvling, dikning och nya massor skulle kosta miljontals kronor. Barmarksunderhållet skulle också bli mycket kostnadskrävande. Att notera: Som under tidigare år, kommer banvallen att pistas och underhållas för frilluftsliv vintertid.


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.