Visselblåsarfunktion

Övertorneå kommuns visselblåsarfunktion finns till för att undvika att allvarliga missförhållanden i vår organisation får fortsätta.  

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?
Visselblåsarfunktionen kan användas av alla som har en arbetsrelation till kommunen eller något av kommunens bolag. 

Det gäller dig som är: 

 • anställd 
 • praktikant 
 • arbetssökande 
 • konsulter 
 • leverantör 
 • potentiell leverantör 
 • volontär 
 • person som utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning 

Våra kommunala bolag är Övertorneå Energi AB, Stiftelsen Matarengihem och Övertorneå Värmeverk. 

Vad kan man rapportera om? 

Man kan rapportera om ett missförhållande som man har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.  

Lagen gäller även vid rapportering av missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som 

 • strider mot en direkt tillämplig unionsakt inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, 
 • strider mot lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som genomför eller kompletterar ovan nämnda unionsakter, eller 
 • motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv 

Om anmälan inte faller inom ramen för ovan och t.ex. rör den egna arbetsmiljön, ska ärendet rapporteras i ordinarie kanaler såsom till närmsta chef, chefens chef, HR, huvudarbetsmiljöombud eller fackliga organisationer. 

Anonymitet och skydd 

Som visselblåsare har du möjlighet att välja att vara helt anonym i din anmälan när du rapporterar via visselblåsarfunktionen (se länk till anmälningsformulär nedan). Då kommer ingen att känna till din identitet. Om du väljer att berätta vem du är i din anmälan kommer endast de som handlägger ditt ärende att känna till din identitet.  

Du som använder vår visselblåsarfunktion är enligt lag skyddad från det som kallas “repressalier och hindrade åtgärder”, det innebär att ingen får försöka stoppa dig från att anmäla och du som anmält får inte behandlas på negativt sätt på grund av din anmälan. 

Vad händer efter anmälan? 

Du som anmält kommer att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen inom sju dagar.  

Anmälningarna som kommer in hanteras inte vanligtvis i ett första steg av Övertorneå kommun utan av företaget Lantero som är det företag som tillhandahåller visselblåsarfunktionen, men du har även möjlighet att lämna din anmälan i ett fysiskt möte.  

Lantero är specialiserade på att utreda visselblåsarärenden och kommer att göra en första bedömning. Lantero kommer sedan tillsammans med handläggare vid Övertorneå kommuns interna utredarfunktion att fatta beslut om den vidare hanteringen av ärendet.  

Anmälningar och tips som inte faller inom visselblåsarfunktionens ram, alltså när det inte handlar om missförhållanden enligt visselblåsarlagen, skickas vidare till berörd förvaltning eller bolag för kännedom och hantering. Din identitet kommer dock inte att uppges till mottagande förvaltning eller bolag, om du inte uttryckligen har gett ditt medgivande till detta.  

Om ditt ärende utreds som ett visselblåsarärende kommer utredningen att diarierföras av Övertorneå kommun när den är färdig. Utredningen är en allmän handling och den kan begäras ut och läsas av vem som helst. Dina kontaktuppgifter eller namn kommer däremot skyddas. Läs mer under rubriken “Anonymitet och skydd” i avsnittet en bit upp på sidan. 

Eftersom utredningar blir offentliga för alla att läsa vill vi uppmana dig att inte ta med privat information som till exempel någons politiska eller religiösa tillhörighet, hälsa eller någons sexuella läggning. 

Vad är visselblåsarfunktionen inte till för? 

 1. Visselblåsarfunktionen är i de flesta fall inte till för frågor som berör den egna anställningen, då detta generellt inte anses omfattas av ett allmänintresse.  När det gäller den typen av frågor är du alltid välkommen att kontakta din närmsta chef, din chefs chef, HR eller facklig företrädare. 
 2. 2. Visselblåsarfunktionen är inte till för medborgare som vill göra felanmälningar eller lämna synpunkter. Förtroendevalda kan inte heller använda sig av visselblåsarfunktionen. Felanmälningar kan göras på overtornea.se/fel 

Gör en anmälan här:

https://Lanteroo.report/overtorneakommun

Eller skanna QR-koden för att komma till anmälningsformuläret

Om den här sidan

Texten på den här sidan sammanfattar och ger en förenkald översikt över vilka lagar och regler som gäller. Den fullständiga lagtexten går att läsa här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021890-om-skydd-for-personer-som_sfs-2021-890

Sidan publicerades första gången: 2023-02-27

Sidan uppdaterades senast: 2023-04-03