Övertorneå kommuns digitala anslagstavla

Protokoll från kommunens sammanträden publiceras när de är justerade. Vill du överklaga något av besluten måste det göras inom tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Miljö- och byggnadsnämnden
Anslås under tiden 2023-09-22-2023-10-14

Socialnämndens arbetsutskott 2023-09-13

Anslås under tiden 2023-09-19- 2023-10-11

Överklaga beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem.

Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, det vill säga kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller någon av kommunens nämnder. Beslut kan även fattas av enskild förtroendevald eller tjänsteman på nämndens vägnar med stöd av delegation. Beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art kan inte överklagas.

Det finns två typer av besvär över kommunala beslut:

1) laglighetsprövning och

2)förvaltningsbesvär.

1)Laglighetsprövning gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedlemmar, medan
2)förvaltningsbesvär gäller beslut som berör enskilda kommunmedlemmar.

1) Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten (se kontaktuppgifter nedan).

När det finns ett justerat protokoll som bekräftar att beslutet är fattat kan beslutet överklagas. Klagan ska ske skriftligen och skickas till Förvaltningsrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Endast personer som är folkbokförda i kommunen, eller personer eller företag som äger fastighet i kommunen, har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut. Den som överklagar ett beslut till Förvaltningsrätten för en laglighetsprövning behöver inte personligen vara berörd av beslutet.

Om överklagandet godkänns kan inte ett annat beslut sättas i det överklagade beslutets ställe. Förvaltningsrätten kan alltså inte ändra beslutet utan hela beslutet ogiltigförklaras.

Möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller om det inte finns särskilda regler i annan lag om hur beslut kan överklagas. Så är i regel fallet vad gäller beslut som berör enbart en eller flera kommunmedlemmar. I dessa fall gäller reglerna för förvaltningsbesvär (se nedan).

Ett överklagande av ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten kostar inget för den som överklagar, förutom eventuella egna juridiska kostnader.

Förvaltningsrätten i Luleå
Box 849
971 26 Luleå

E-Post: forvaltningsrattenilulea@dom.se 
Webbplats: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

2) Förvaltningsbesvär

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten, utan även lämpligheten, i det överklagade beslutet som prövas. Överklagandet ska lämnas in till den nämnd i kommunen som fattat beslutet du vill överklaga.

Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen samt i olika speciallagstiftningar, exempelvis i socialtjänstlag, plan- och bygglag med flera lagar. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara.

I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur beslutet överklagas. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen skall framgå hur man överklagar och vart man skall skicka sitt överklagande.

Besvärstiden för ett förvaltningsbesvär är tre veckor och räknas från det datum då klagande fick del av beslutet.

Sidan publicerades första gången: 2023-01-28

Sidan uppdaterades senast: 2023-09-22