Utvecklingsarbete med stöd av Tillväxtverket

Socioekonomisk utveckling

(Stärka 30 landsbygdskommuner med stora utmaningar)

Tillväxtverket beviljar Övertorneå kommun stöd med 90 % av bidragsgrundande kostnader för att genomföra projektet “Utveckling av medborgardialog, jämställdhet och folkhälsa samt stärkt service för förenings-,och näringsliv.” enligt ansökan inkommen 2018-07-09, dock högst 5 094 000 kronor.

 • Projektets syfte
 • Förbättra och effektivisera vårt folkhälso- och jämställdhetsarbete
 • Förbättra dialogen och kommunikationen med medborgarna,
 • Stärka servicen till våra ideella föreningar,
 • Främja lokal småskalig näringslivsutveckling.

Projektets mål

Jämställdhet och folkhälsa | Kortsiktiga mål

 • En handlingsplan för varje nämnd och förvaltningen vilka åtgärder som ska genomföras årligen för att skapa en jämställdhetintegrerard organisation
 • Konkreta utbildningsinsatser avseende jämställdhetsintegrering till såväl politik som tjänstepersoner
 • Att skapa en struktur för det interna folkhälsoarbetet, d.v.s. att arbetet bedrivs enhetligt och mot samma målsättningar.
 • Att identifiera särskilt viktiga målgrupper för det interna folkhälsoarbetet, t.ex. barn och ungdomar, nyanlända, personer med försörjningsstöd.
 • Att förvalta samverkansarbetet som påbörjats med kommunerna i Östra Norrbotten, Region Norrbotten och Polismyndigheten.

Jämställdhet och folkhälsa | Långsiktiga mål

 • Att Övertorneå kommuns samtliga nämnder och styrelse bedriver en kommunal service som är jämställdhetsintegrerad (Indikator: andel politiska beslut som beaktat jämställdhetskonsekvenser),
 • En förbättrad folkhälsa, framförallt inom socioekonomiskt utsatta grupper (Indikator: Självskattat hälsotillstånd, Källa: statistik Folkhälsomyndigheten),
 • En etablerad struktur finns för såväl det interna som externa folkhälsoarbetet (Indikator: Att det bedrivs en aktiv extern samverkan, bedrivs ett kontinuerlig internt arbete, att konsekvenser för folkhälsa beaktas vid politiskt beslutsfattande).

Medborgardialog | Kortsiktiga mål

 • Ökad daglig och veckovis kommunikation mot medborgare genom framförallt hemsida och sociala medier (Facebook)
 • Förbättra webbinformation till medborgare om den kommunala beslutsprocessen, budgetarbetet, vad skattemedel används till,
 • Undersöka möjligheten till digital tjänster som kan förenkla medborgarkontakter,
 • Utveckla kommunikationen på finska och meänkieli,
 • Tillgänglighetsanpassa information på hemsidan för personer med funktionsvariation.

Medborgardialog | Långsiktiga mål

 • En ökad transparens om den kommunala besluts- och budgetprocessen (Indikator: Lättillgänglig information på den kommunala hemsidan om hur skattemedel används och om den kommunala beslutsprocessen).
 • Ökad besöksfrekvens på den kommunala hemsidan och sociala medier (Indikatorer: Hur medborgarna upplever kommunens webbinformation, mätning via SKR:s webbplatsundersökning, ökad andel besökare ska öka på kommunens webbsida och social medier, mäts med digitala analysverktyg),
 • Fler digitala alternativ till medborgarkontakter (Indikator: Minst en e-tjänst utvecklad för att möjliggöra digitala medborgarförslag, el. liknande),
 • En ökad upplevelse hos medborgarna av att kunna vara delaktig i kommunens utveckling (Indikator: SCB:s medborgarundersökning),

Servicekontor | Kortsiktiga mål

 • Skapa en mötesplats som förenklar kommunikationen med den kommunala förvaltningen,
 • Undersökning om möjligheten att starta och inrymma ett “sportotek”
 • Fler aktiviteter och arrangemang anordnade av lokala föreningar,
 • Bistå föreningar med ansökningar om utvecklingsmedel,

Servicekontor | Långsiktiga mål

 • Ett livskraftigt föreningsliv i kommunen (Indikator: antalet aktiva föreningar ska årligen öka),
 • Ett “sportotek” ska vara varaktigt etablerat (Indikator: andel besökare vid “sportoteket” ska årligen öka)

Näringslivsutveckling | kortsiktiga mål

 • Iordningställande av lokaler för småföretagarcentrum test och produktutveckling.

Näringslivsutveckling | Långsiktiga mål

Fler verksamma företag (Indikator: Andel nyregistrerade företag ska öka, källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer).

Näringslivsutveckling
Tillväxtverket beviljar högst 1 760 000 kronor till Övertorneå kommun under 2018 för att bedriva den verksamhet som anges i detta beslut “Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Övertorneå kommun”.

Verksamhetens syfte
Övertorneå har en stor potential i utvecklingen av besöksnäringen. Ren luft, skog, vatten, kalla vintrar och varmasomrar ger sommar och vinter attraktions möjligheter som kan utvecklas i samverkan mellan privat näringsliv och kommunen. Generell landsbygdsutveckling där modern teknik tas till vara så långt det är möjligt.

Förstärkta personresurser på området besöksnäring och landsbygdsutveckling är nödvändiga.

Verksamhetens mål
Förbättra näringslivsklimatet genom att i Svensk Näringslivs ranking hamna bland de 100 bästa kommunerna 2021. Öka förvärvsfrekvensen bland kvinnor men också stärka nyföretagande bland kvinnor och nysvenskar.

Sidan publicerades första gången: 2023-02-20

Sidan uppdaterades senast: 2023-02-20