Sidan är under uppbyggnad och är snart tillbaka i sin helhet.

Läs mer om arbetet med vår nya hemsida och kontakta webbansvarig här: www.overtornea.se/nyhemsida

Bostadsanpassning
Kommunrevision
Protokoll
Kallelser
Överförmyndare
Politik
Ekokommun
Politiska ledamöter
Ekonomi

Kommun och politik

I Övertorneå kommun beslutar politiker visioner och vardagsbeslut som berör alla kommunbor.

Övertorneå kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning. Kommunen arbetar dessutom aktivt med bland annat kultur och nyföretagande.

Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker.

Kommunens obligatoriska uppgifter

Förskoleverksamhet och skolbarns omsorg
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
Omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning
Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
Översiktsplan/detaljplan och byggfrågor
Hälso- och miljöskydd
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Bibliotek
Krisberedskap
Bostadsförsörjning
Överförmyndarverksamhet

Exempel på kommunens frivilliga uppgifter

Fritidsverksamhet
Byggande av bostäder
Energi
Hälso- och viss sjukvård i hemmet
Sysselsättning
Näringslivsutveckling
Kultur
Övergripande mångfaldsfrågor, medborgarinflytande och medborgardialog

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är Skolverket, som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

På andra områden kan det vara kommunen som ansvarar själva för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunens område.
Den kommunala verksamheten granskas också av kommunens revisioner.

Kommunens inkomstkällor

Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg.

Sidan publicerades första gången: 2022-09-29

Sidan uppdaterades senast: 2023-10-02