Upphandlingar

Här hittar du kommunens pågående och planerade upphandlingar.

Kommunen annonserar sina upphandlingar vars värde överstiger direktupphandling på hemsidan samt hos den nationella databasen TendSign. Om värdet på upphandlingen är över tröskelvärden annonseras de även i EU:s databas TED.

Aktuella upphandlingar
Planerade upphandlingar
Information om upphandlingar
Lämna anbud
Att tänka på vid anbudsgivning
Lagar och regler

Aktuella upphandlingar

 • 2023-09-14

  Med objektet och uppdraget avses att bygga en ny simbassäng med tillhörande rening, styr- och reglerutrustning och idrifttagning samt plattsättning

  Läs mer
 • 2023-09-13

  Övertorneå kommun inbjuder er att lämna anbud på upphandling av Livsmedel - Mejeri. Upphandlingen sker i samarbete med Haparanda och

  Läs mer
 • 2023-09-13

  Övertorneå kommun inbjuder er att lämna anbud på upphandling av Livsmedel - Grossist. Upphandlingen sker i samarbete med Haparanda och

  Läs mer

Planerade upphandlingar

Här samlar vi planerade upphandlingar för 2023: https://overtornea.se/upphandling/planerade-upphandlingar-2023/

Information om upphandlingar

Alla inköp måste föregås av upphandling i enlighet med de lagar som gäller för offentlig upphandling.

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. I de fall kommunen inte upphandlar ramavtal själv använder kommunen ramavtal som är upphandlade av bland annat Adda Inköpscentral.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, som till exempel livsmedel och kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlarnas huvuduppgift är att genomföra och samordna upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för Övertorneå kommuns olika verksamheter.

Har du frågor om upphandlingar eller inköp är du välkommen att kontakta oss.

Postadress:
Övertorneå kommun
Upphandling
957 85 Övertorneå

Besöksadress:
Vi finns i kommunhuset på adressen Tingshusvägen 2.

E-post: upphandling@overtornea.se

Anmäl dig via det här formuläret om du vill prenumerera på våra utskick om upphandlingar.


Kaarina Koski, Upphandlingsansvarig Mobil 070-261 89 85, E-post kaarina.koski@overtornea.se

Jan Kohkoinen, Upphandlare Tekniska Mobil 070-357 20 28, E-post jan.kohkoinen@overtornea.se


Lämna anbud

För att bli leverantör till Övertorneå kommun måste du ha deltagit i en upphandling med ett anbud.

Alla kan bli en av kommunens leverantörer, både stora och små företag. Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster inom ett ramavtal eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett tillfälle. Även entreprenader ska utföras inom ett upphandlat avtal. Upphandlingar är reglerade i lagen om offentlig upphandling (LOU).

När anbudstiden är slut bedöms alla anbud som kommit in i rätt tid. Förfrågningsunderlaget anger även hur anbuden ska bedömas. Efter bedömning av anbuden tas sedan ett beslut om vilken eller vilka leverantörer som får bli leverantör/er till kommunen. Först när avtal slutits med utvald part får beställningar göras och leverans ske.

Försäljning via telefon, på plats eller rabattavtal utan upphandling är inte rätt sätt att bli leverantör.

Läs mer om upphandlingsprocessen samt vad du ska tänka på vid anbudsgivning i dokumenten:

Att tänka på vid anbudsgivning

Det första och kanske viktigaste rådet om du vill lämna anbud är att bevaka när kommunen annonserar sina upphandlingar.

En offentlig upphandling genomförs alltid skriftligt. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Om du vill lämna anbud till kommunen, tänk därför på följande:

 • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga. Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand är det viktigt att alla frågor som ställs i
  förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.
 • De intyg och handlingar som begärs måste också bifogas.
 • Se till att samtliga skall-krav kan uppfyllas. Anbud som inte uppfyller skall-kraven kan inte tas upp till prövning.
 • Kontrollera att anbudet kommer in till kommunen i rätt tid. Du som anbudsgivare är ansvarig för att anbudet kommer till rätt adress senast sista anbudsdag. Poststämpel gäller inte som bevis. För sent inkommit anbud får ej tas upp till prövning.

Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med kommunens handläggare. Detta är mycket viktigt! Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydligande eller rättelser som når alla.

Så här lämnar du anbud

 1. Hämta förfrågningsunderlaget under fliken Aktuella upphandlingar.
 2. Gå igenom underlaget. Ställ frågor till ansvarig upphandlare i god tid om något är oklart. Ställ frågor enligt hänvisningar i förfrågningsunderlaget.
 3. Kontrollera att den information som vi begärt in verkligen finns med i ditt anbudssvar. Följ gärna förfrågningsunderlagets struktur och undvik att lämna
  information som vi inte efterfrågat. Alla skall-krav som är angivna i förfrågningsunderlaget måste du som företagare uppfylla annars medför det att ditt
  anbud förkastas.
 4. Använd svarsblanketter om dessa finns med i förfrågningsunderlaget.
 5. Lämna alltid in anbuden i god tid. Vi kan inte hantera för sent inkomna anbud. Det inte är möjligt att komplettera anbudet i efterhand. Därför är det viktigt att du besvarar alla frågor.

Läs mer om upphandlingsprocessen hos Upphandlingsmyndigheten:
www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen

Läs mer om att lämna anbud hos Upphandlingsmyndigheten:
www.upphandlingsmyndigheten.se/gora-affarer-med-offentlig-sektor


Lagar och regler

Lagen om offentlig upphandling (LOU) för den klassiska sektorn, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är de regelverk som styr en offentlig upphandling.

Regelverkens syfte är att främja konkurrensen på den offentliga marknaden. Lagarna är uppbyggda kring de EG-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom EU. I vår kommun upphandlas mest enligt LOU.

LOU reglerar all offentlig upphandling, vilket innebär att kommunen och vissa av deras bolag skall följa lagen vid i stort sett all anskaffning, köp, hyra, leasing mm av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader samt byggentreprenader. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas.

Bestämmelserna är olika för upphandling över respektive under vissa tröskelvärden och beroende på vilken typ av upphandling det gäller.

En offentlig upphandling medför att den eller de leverantörer som erbjuder det lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet får teckna avtal med kommunen.

All upphandling annonseras på kommunens hemsida eller via den nationella upphandlingsdatabasen Mercell TendSign. Om värdet är över tröskelvärdet annonseras upphandlingen även hos EU:s databas TED.

Direktupphandling
Vid inköp av mindre värde och som ej är löpande inköp genomförs så kallade direktupphandlingar. Beloppsgränsen för direktupphandling regleras i LOU och motsvarar upphandlingar upp till 28 % av fastställda tröskelvärden för varor och tjänster, se nedan.

För 2022-2023 – inköpsvärde högst 700 000 kronor.

En direktupphandling genomförs om kommunen saknar avtal för den varan eller tjänsten som efterfrågas. Vid direktupphandling sker en konkurrensutsättning mellan minst tre olika leverantörer/entreprenörer för god affärsmässighet.

Upphandling över tröskelvärdena
Överstiger upphandlingens värde något av de i lagen, LOU, angivna tröskelvärdena tillämpas flera olika förfaranden, som du kan läsa mer om hos Upphandlingsmyndigheten eller laglänkarna under mer information till höger. Annonsering sker då även i EU:s databas TED och når ut till hela EU.

Tröskelvärden LOU 2022-2023
Varor och tjänster: 2 236 731 kronor
Byggentreprenader: 55 991 099 kronor

Upphandlingar under tröskelvärdena men över beloppsgränsen för direktupphandling annonseras inte i EU:s databas TED utan endast i en nationell databas samt kommunens hemsida.

Gemenskapsrättsliga principer

De fem grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

 • Principen om icke-diskriminering
  Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantör på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund såsom geografiskt läge.
 • Principen om likabehandling
  Alla leverantörer skall få samma information vid samma tillfälle. Inga kriterier får läggas till eller tas bort vid utvärderingen av ett anbud.
 • Principen om transparens
  Förfrågningsunderlaget skall utformas klart och tydligt så att alla krav på det som upphandlas framgår.
 • Principen om proportionalitet
  Kraven i en kravspecifikation skall stå i rimlig proportion till (värdet av) det som upphandlas.
 • Principen om ömsesidigt erkännande
  Intyg, kvalitetsmärken och certifikat m.m. måste kunna ersättas av likvärdiga motsvarigheter i andra medlemsstater.

Tillsynsmyndighet
Konkurrensverket är en tillsynsmyndighet och har till uppgift bland annat att

 • prioritera tillsynsverksamheten och särskilt uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse,
 • informera om offentlig upphandling för att förebygga regelöverträdelser och arbeta för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Upphandlingspolicy

Övertorneå kommuns upphandlingspolicy antogs av Kommunfullmäktige den 11 maj 2015 och riktlinjer för upphandling som anger hur vi skall upphandla antogs av Kommunstyrelse i december 2020.

Samarbete med Skatteverket

Övertorneå kommun har ett samarbete med Skatteverket. Samarbetet ska underlätta för seriösa företag som vill göra affärer med kommunen.
Övertorneå kommun och Skatteverkets mål med samarbetet är att förebygga och hantera följderna av ekonomisk brottslighet. Framför allt ska risken för svart arbetskraft och osund konkurrens från oseriösa företag minskas.

Syftet är att underlätta för kommunen att anlita leverantörer som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Samarbetet omfattar också underleverantörer som i sin tur anlitas av leverantör.

Vid upphandling och löpande under avtalstiden kan kommunen begära information från Skatteverket om hur leverantörer och underleverantörer sköter sina skatteregistreringar och sina skattebetalningar.

Information kan hämtas från Skatteverket om företaget:

 • har F-skatt, FA-skatt och A-skatt
 • är momsregistrerat
 • är arbetsgivarregistrerat
 • har underskott på skattekontot
 • har skuld hos kronofogden.

Uppgifter om de tre senaste månadernas arbetsgivaravgifter kan också hämtas från Skatteverket.

Skatteverket erbjuder också alla anlitade entreprenörer/leverantörer information om vad det förebyggande samarbetet innebär.
För mer information klicka på länken till höger till Skatteverket.

Sidan publicerades första gången: 2023-01-24

Sidan uppdaterades senast: 2023-03-27