Trafik och vägar

Här hittar du information om bland annat vägar, snöröjning, kommunikationer och underhåll av gator. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Kartor
Gator och vägar
Enskilda vägar
Bidrag enskilda vägar
Blomlådor som farthinder
Fyll på din sandhink
Snöröjning och halkbekämpning
Snöröjningsråd
Väg- och gatubelysning
Sandning av trottoarer samt gång- och cykelvägar
Busskort 2023
Flygbilen
Lokala trafikföreskrifter
Parkeringstillstånd
Trafikstörningar
Transporttillstånd

Gator och vägar

Tekniska enheten ansvarar bland annat för drift och underhåll av gator och vägar.

 • Gator och vägar
 • Gång- och cykelvägar
 • Snöröjning, sandning
 • Gatubelysning
 • Service av kommunens fordon och maskiner centralförråd samt verkstad

För snöröjning, maskinarbeten och vägbelysning anlitas entreprenörer.

Vår verksamhetsidé
Att tillhandahålla funktionella och kostnadseffektiva verksamheter avseende gator och vägar. Vi har idag ansvaret för 40 kilometer vägar/gator och 2 540 vägbelysningspunkter inom Övertorneå kommun.

Gator och vägar uppdelas ur gatu- och väghållningssynpunkt på tre huvudgrupper: allmänna vägar, gator och enskilda vägar.

Enskilda vägar

Enskilda vägar regleras i Anläggningslagen (SFS 1973:1149) och i Plan- och bygglagen,PBL. I 5 kap. 4 § PBL står det: “Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet, skall det anges i detaljplanen.”

De planer som reglerar att kommunen inte skall vara väghållare kallas “Detaljplan utan kommunalt huvudmannaskap” vilket motsvarar “Byggnadsplan” i den äldre lagstiftningen (Byggnadslagen, 1947:385). Dessutom är alla övriga vägar enskilda, t ex skogsbilvägar och enskilda utfartsvägar. De enskilda vägarna underhålles av vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighets-föreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer. Till dessa kan under vissa förutsättningar utgå statligt eller kommunalt stöd.

Bidrag enskilda vägar

Statsbidrag kan utdelas till enskilda vägar enligt Förordningen om statsbidrag till enskilda vägar (SFS 1989:891). Statsbidrag för enskilda vägar inom Övertorneå kommun kan sökas hos Trafikverket Region Norr. Läs mer om statsbidraget på Trafikverkets hemsida. Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag söks från kommunen på en särskild blankett.

Övertorneå kommun har två olika typer av kommunala bidrag till enskilda vägar:

1. Kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag.
2. Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag.

Villkoren för kommunalt bidrag regleras i beslut i kommunfullmäktige 1973-03-10 § 14, reviderat av kommunstyrelse 1999-11-02 § 158, samt av kommunfullmäktige 2010-11-08 § 83.

1. Kommunalt bidrag till enskild väg med statsbidrag.
Till stasbidragsberättigade enskilda vägar lämnas även ett årligt kommunalt bidrag. Det statliga och kommunala bidraget tillsammans skall helt täcka den beräknade årliga underhållskostnaden. Beräkningen görs av Trafikverket. Bidraget utbetalas per kalenderår i efterskott.

2. Kommunalt bidrag till enskild väg utan statsbidrag.
Kommunalt bidrag utgår från och med 2011 med 14 kronor per meter för den del av vägens längd som överstiger 200 meter. Bidraget avser såväl sommar- som vinterväghållning. Såsom villkor för bidraget gäller att fråga är om väg till fast åretrunt bostad och att vägens standard samt sommar- och vinterväghållningen kan godkännas av kommunstyrelsen.

Såsom villkor för kommunalt bidrag till enskild väghållning gäller, att vägen hålles öppen och fri för all trafik med undantag för de inskränkningar som är nödvändiga i samband med tjällossning, ytuppmjukning od;

Bidraget utbetalas per kalenderår i efterskott senast före mars månads utgång utan särskild ansökan efter beslut av kommunstyrelsen, dock att bidrag till nyanläggning utbetalas i mån av arbetenas utförande.

Ansökningsblankett: Ansökan vägbidrag (pdf)

Blomlådor som farthinder

Att placera ut blomlådor på gatan kan vara en effektiv åtgärd för att signalera till bilförare att sänka hastigheten. Lägre fart kan göra en betydande skillnad om olyckan skulle vara framme.

Kontrollera att ni uppfyller alla villkor. 

 1. Utse två kontaktpersoner. 
 2. Insamla godkännande från grannar på gatan. 
 3. Ansök via e-tjänsten “Tillstånd för utställning av blomlådor”  
 4. Ni bygger lådorna enligt ritningarna som tillhandahålls av kommunen. Om ni redan har lådor som motsvarar ritningarnas specifikationer behöver inga nya byggas.  
 5. Kontakta tekniska enheten inför utsättningen av lådorna. Personal kommer att närvara för att säkerställa att lådorna placeras ut korrekt så att de inte hindrar framkomligheten. Reflexerna som ska monteras på lådornas sidor tillhandahålls och, vid behov, monteras av personalen på tekniska enheten vid detta tillfälle.  
 6. Vill ni förändra något i tillståndet, till exempel placera ut fler, ska ni göra en ny ansökan på samma sätt som ovan. Glöm inte underskrifter från grannarna! 

Kontaktperson 

Eftersom perioden då blomlådorna är aktuell sammanfaller med semestertider, behövs två kontaktpersoner som inte bor i samma hushåll. Detta för att kunna säkerställa att åtminstone en person är anträffbar vid behov. Som kontaktperson ansvarar du för: 

 • Alla kostnader knutna till lådornas tillverkning och underhåll. 
 • Renhållning runt lådorna. 

Villkor 

 • Den som ansöker om tillstånd måste bo på den gata för vilken tillståndet gäller. 
 • Gatan ska vara en bostadsgata/kantas av bostäder. 
 • Gatan får inte vara en huvudled eller trafikeras av buss. 
 • Lådorna får inte stå närmare än 20 meter från en korsning. 
 • Den berörda gatans bredd bör vara minst 5 meter. 
 • Lådorna får inte blockera utfarter. 
 • Lådorna ska vara konstruerade enligt medföljande ritning. 

Övriga regler 

 • Lådorna får placeras ut under perioden mellan 15 maj och 1 november, under förutsättning att vinterväghållning har avslutats/inte påbörjats.  
 • Det är förbjudet att flytta på blomlådorna om de inte omedelbart ställs tillbaka på rätt plats. 
 • Tillstånd söks för ett och måste förnyas årligen.  

Placering av blomlådor 

På figuren nedan visas hur lådorna ska placeras. Om möjligt hålls minst 1,6 m fritt mellan blomlåda och vägkant för att cyklist ska kunna passera innanför lådan. Avståndet mellan lådan och vägkant på andra sidan kan då anpassas till 3,5-4 m. Körbanan måste dock vara minst 3,5 för att inte begränsa framkomligheten för räddningsfordon. Avståndet lådorna emellan i längdriktning anpassas efter vägens bredd enligt följande: 

Gatans bredd:          Avstånd mellan lådorna:

5 m                           10 m 

6 m                            9 m 

7 m                            8 m 

Dokument (pdf): blankett-blomlador blomlador-grannars-underskrift

Fyll på din sandhink

Är din sandhink tom?

Fyll på från lådorna på följande ställen i kommunen:

Pello – Vid återvinningsstationen bakom Pellohallen
Olkamangi – Byastugan (fd. skolan)
Aapua – Grå sandlådor flyttade till Återvinningen
Rantajärvi – Busshållplats Rudeklint
Svanstein – Avloppsreningsverket
Juoksengi – Pumpstationen vid Vyönivägen
N. Kuivakangas – Skolan
Övertorneå – Kommunförrådet
Luppio – f.d. daghemmet
Armasjärvi – Byastugan
Hedenäset – Skolan och E-huset mittemot Stenkaféet
Risudden – Risudden 104
Matojärvi – Byastugan (fd. skolan)

Snöröjning och halkbekämpning

Vem gör vad?
Tekniska enheten på Övertorneå kommun ansvarar för snöröjning på de kommunala vägarna. Kommunens vägar finns inom de tätbebyggda områden. Trafikverket sköter inom Övertorneå om väg 99, vägarna mot Kalix, Överkalix, Korpilombolo, Ohtanajärvi och många fler landsvägar. Trafikverket upphandlar entreprenörer för drift- och underhållsarbeten. Läs mer om snöröjning inom Trafikverkets vägar på Trafikverkets hemsida.

Halkbekämpning
Sandning utförs av kommunens egen personal. Sandning kan ibland utföras förebyggande vid väntade väderomslag. Vi använder en blandning av sand och bergflis på hela vägnätet. Branta backar och korsningar prioriteras. Det finns även sandlådor utställda i flera byar för akut självhjälp.

Snöröjning
Vid snöfall påbörjas snöröjningen då snömängden uppgår till 5 cm. Plogning utförs efter en prioriterad ordning av vägnätet beroende på trafikintensitet. De gator som plogas först är Tingshusvägen, Bergsgatan med vändplan till Vårdcentralen, Sockenvägen ,Gamla vägen och Matarengivägen.

Gång och cykelvägar prioriteras vid snöröjning, för att skapa tillgänglighet för samtliga målgrupper i kommunen.

Läs mer om hur vi utför arbetet, hur du kan hjälpa/underlätta för oss samt var du hittar närmaste sandlåda under fliken snöröjningsregler, snöröjningsråd samt fyll på din sandhink i menyn till vänster.

Framkomligheten ska vara godtagbar på samtliga vägar senast 5 timmar efter att ett snöfall upphört.

Har du synpunkter eller frågor om snöröjningen är du välkommen att ringa. Dagtid, vardagar 7-16, på telefon 0927-720 40.

Snöröjningsråd

Att tänka på när snön kommer

Snöröjning på kommunens gator och vägar sker i huvudsak på två sätt, antingen med plogbil eller traktor. Snöplogning sker i direkt anslutning till snöfall. Inga infarter skottas.

Isrivning utförs med hyvel eller traktor på genomfartsvägar när vägarna blivit ojämna för att få bort sammanpackad snö. Isrivning sker också på bostadsgator innan våren.

Sandning. Kommunen ansvarar för de gångbanor som kommunen snöröjer och fastighetsägarna för sina trottoarer.

Fastighetsägarna kan underlätta vid snöröjningen genom att:

 • kvistar och grenar under 4 meters höjd, som sticker ut på trottoar eller körbanan ska tas bort
 • inte röja snö och is från gårdar och tak ut på gatan eller plogkarmar. Detta orsakar ofta era grannar stora problem, då er snö följer med plogbilen och hamnar i deras infart
 • inte parkera på gatan vid snöfall, då snöröjningen inte kan utföras ordentligt om fordon står i vägen
 • placera postlådan och sopkärlet minst en meter från körbanekanten, då den annars kan komma i vägen för plogningen.

Observera att utforsling av snö till kommunala parker, grönytor och gator är förbjudet.

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning på postlådor, staket mm. Skulle sådant inträffa bör fastighetsägaren snarast kontakta entreprenören för eventuell reglering av skada. Kommunen kan lämna uppgift om vilken entreprenör som ansvarar för de olika områden i kommunen.

Observera att felplacerade postlådor och sopkärl ej ersätts.

Vid frågor om skador samt vid övriga frågor angående snöröjning,
kontakta Övertorneå kommun, Tekniska enheten på tfn 0927- 720 40.

Väg- och gatubelysning

Det är inte någon lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla belysning.

Det mesta av den offentliga belysningen ägs av Övertorneå kommun med tekniska enhetens gatu- och VA avdelning, som ansvarig förvaltare. På de mest trafikerade, allmänna vägarna, äger och ansvarar Trafikverket för en del lampor. Kommunen ansvarar för ca 2 000 lampor.
Drift och underhåll samt ändring och nybyggnation drivs genom upphandling av belysningsentreprenörer.

Släckt belysning under sommaren.
Under sommaren (20 maj – 1 augusti) släcks gatubelysningen för att spara på både energi och miljö.

Felanmälan
Lampor som slocknat, åtgärdas i samband med ordinarie inspektionskörning. Efter anmälan kan det ta lite tid tills lampbyte sker.

Felanmälan på lampor som slocknat, kan göras på telefon till Tekniska enheten, 0927-720 40.
Observera att anmälan skall inte göras till entreprenörerna eller eldistributörerna.

Övertorneå kommun ansvarar för gatubelysningen inom kommunen. Fungerar inte ”din” gatlampa ska du felanmäla detta till kommunen, telefon 0927-720 00 (växel).

Kommunen ser då till att entreprenören får meddelande om felet.

Gatubelysningsnätet gås igenom en gånger per år, då trasiga lampor åtgärdas.

Vid arbete på allmänna vägar, till exempel för byte av lampor, krävs av trafiksäkerhetsskäl att ett skyddsfordon med tvärgående energiupptagande skydd (TMA-skydd) medföljer entreprenörens skylift. Detta medför extra kostnader, och för att hålla ned kostnaderna vill vi passa på att byta ett antal lampor i samma område. Därför kan det dröja ett tag innan felet åtgärdas.

Sandning av trottoarer samt gång- och cykelvägar

I enlighet med kommunstyrelsens beslut kommer det under en prövotid att sandas på halva trottoaren på två utvalda sträckor i samhället. Detta möjliggör att fotgängare med spark kan nyttja den osandade sidan.

De aktuella sträckorna är följande:
Från korsningen vid Kommunhuset på Tingshusvägen fram till gångtunneln vid väg 99.
Samtliga gång- och cykelvägar i Turovaara och fram till skolområdet


De grönmarkerade linjerna på kartan markerar de sträckor som kommer att sandas på halva trottoaren.

Övriga gång- och cykelvägar kommer att sandas med full bredd.

Busskort 2023

Övertorneå kommun erbjuder fortsatt subventionerade busskort under 2023.

Busskortet för vuxna kostar 1 000 kr/år.

Busskortet för ungdomar och pensionärer kostar 100 kr/år.

***

Ungdomspriset gäller för dig som är upp till 19 år.

Pensionärspriset kan gälla även om du inte fyllt 65 år. Har du Försäkringskassans “Intyg för förmånstagare” eller Pensionsmyndighetens “Pensionärsintyg” kan du resa på kortet för pensionärer. Du måste ha detta intyg med dig när du köper busskortet och även när du åker med kortet.

Busskort finns att köpa på busstationen i Övertorneå.

Länk till busstationens hemsida: https://ltnbd.se/busstation/overtornea/

Flygbilen

Flygbilen är ett enklare sätt att ta sig till och från Luleå airport. Du slipper krånglig och dyr parkering. Du får sätta dig i en varm och skön bil och du slipper köra själv.

Flygbilen går måndag–söndag, en morgon- och kvällstur i vardera riktning.

Beställ Flygbilen på tel 0771-100 110 senast kl 17 dagen före resdagen.

Priser och tidtabeller finns här: https://ltnbd.se/trafiken/flygbil/

Lokala trafikföreskrifter

Samtliga Övertorneå kommuns lokala trafikföreskrifter finns tillsammans med Länsstyrelsens och Trafikverkets föreskrifter publicerade i en rikstäckande databas (RDT) på Transportstyrelsens hemsida: https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/AF06_Forfattning.aspx?UseStfs=1

Parkeringstillstånd

Kommunen kan bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

 • Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg. På enskild väg är parkering i regel inte förbjuden genom lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Det innebär även avgiftsbefrielse.
 • Dessa fördelar innebär att det är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget upprättas med hänsyn till gällande lagregler.
 • Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.
 • Rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, t ex om han eller hon har särskilda skäl.
 • För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Exempel på vanlig praxis:

 • Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.
 • Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.
 • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt.
 • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd. Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte ett parkeringstillstånd. Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd.
 • Enbart svårigheter att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Utredningen:

 • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Ansökan: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (pdf)

Trafikstörningar

På Trafikverkets webbplats får du information om vägarbeten som påverkar trafiken.

För information om trafikstörningar längs vägarna, besök Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se.

På första sidan under rubriken Trafikinformation väljer du “Meddelanden”. Du får nu upp en lista över Sveriges län. Kryssa i rutorna för Norrbottens län och Vägtrafik. Klicka sedan på “Visa”. Du får nu upp trafikmeddelanden om vägarbeten i Norrbottens län. Nu kommer en lista med information om aktuella trafikstörningar.

Observera att även gamla meddelanden kan finnas med i listan.

Transporttillstånd

Transporttillstånd för transporter inom en kommun utfärdas av kommunen, det gäller alla allmänna vägar, (kommunens och Trafikverkets).

Solcellspaneler på kommunförrådets tak

Här pågår besiktning av ett solskensprojekt.

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi nu installerat 105 stycken solcellspaneler, på kommunförrådets tak. Dessa beräknas producera totalt ca 40.000 fossilfria kwh per år och vi sparar slantar i vår driftbudget.

Här kan du se hur statistik över energiproduktionen som uppdateras var 30:e minut:
https://region02eu5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/nologin/assets/build/index.html#/kiosk?kk=wsPK6Jtsyx

Sidan publicerades första gången: 2023-03-21

Sidan uppdaterades senast: 2023-04-06