Modersmålsundervisning

Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Övertorneå kommun är förvaltningskommun för finska och meänkieli.

I förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har barn inte rätt till modersmålsundervisning. Dessa verksamheter ska ändå bidra till att utveckla ett barns modersmål. Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål.

Elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är endast skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

De fem nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska. Barn som tillhör de nationella minoriteterna kan i förskolan få möjlighet att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Som förälder finns möjligheten att placera barnet i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska eller meänkieli.

I grundskolan ska alla elever ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Undervisning i minoritetsspråk för elever som tillhör de nationella minoriteterna anordnas vid önskemål. Undervisningen erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver från och med 1 juli 2015 inte ha grundläggande kunskaper i minoritetsspråket för att ha rätt till ämnet modersmål.

I gymnasieskolan krävs att  eleven har goda kunskaper i modersmålet för att få undervisning. Möjligheten att läsa sitt nationella minoritetsspråk som språkval finns också.

Kravet på att det ska finnas minst 5 elever för att skolan ska erbjuda undervisning i modersmål gäller inte minoritesspråk.

Ansökan om undervisning i modersmål görs hos respektive rektor.

Martin Östling
Rektor på Gränsälvsgymnasiet och Vuxenutbildningen
076-1174166 martin.ostling@utb.overtornea.se

Birgitta Nilsson
Rektor förskola
070-628 03 63 birgitta.nilsson@overtornea.se

Janne Mulari
Rektor för åk 4-9 på Svarträvens skola och Elevhälsan
0927-720 56 janne.mulari@utb.overtornea.se

Sidan publicerades första gången: 2023-03-08

Sidan uppdaterades senast: 2023-03-08