Vatten och avlopp

Tekniska förvaltningens Vatten- och avloppsenhet har resultat- och verksamhetsansvar för bland annat:

 • drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, vatten-, avlopps- och dagvattenleningar samt pumpstationer
 • ny-, till- och ombyggnad av ledningar och anläggningar
 • utredning och projektering
 • kartframställning och dokumentation
 • va-taxefrågor, avläsningar mm


Vår verksamhetsidé:

Att tillhandahålla funktionella och kostnadseffektiva verksamheter avseende vatten och avlopp.

Vi har idag 133 vatten- och avloppsanläggningar inom kommunen och cirka 156 km vattenledningar.

Övertorneå kommun har totalt 17 stycken vattenverk med ett ledningsnät på totalt 156 km. Det produceras 471000 m³ vatten per år i hela kommunen. Det gör ca 1290 m³ per dygn.

Det finns 12 stycken reningsverk samt 2 stycken större markbäddar.
Reningsverket i Övertorneå centralort tar emot ca 672000 m³ avloppsvatten per år. Extern slam till reningsverket ca 1500 m³ per år.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över verksamheten.

ABVA
Slamtömning
Påsättning och avstängning av sommarvatten
Enskilt VA
Egen brunn
Enskilt avlopp
Bidrag enskilt avlopp
Din anslutning
Felanmälan vatten/avlopp
Vattenmätarbyte
Vesimittarin vaihdosta
Vattenavstängningar
Taxor och avgifter
Taxor och avgifter

ABVA

I ABVA hittar du de allmänna bestämmelserna för vatten- och avloppsanläggningar.

Läs ABVA här: https://overtornea.se/download/41/foreskrifter/7026/abva-2012.pdf

Slam

Renhållningsentreprenören hämtar avloppsslam från fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Efter hämtningen lämnas slammet vidare till kommunens reningsverk för behandling.

Befrielse från slamtömning
Fastighetsägare kan ansöka om befrielse från slamtömning från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan skall ske på en särskild blankett, som du kan länka till här.

Ring Övertorneå kommun, Växeln 0927-720 00 eller gör en felanmälan (länk högst upp på sidan), om du vill anmäla tömning av ej registrerad brunn, om du vill beställa hämtning av slam (sluten tank) eller om du ändrar din avloppshantering på fastigheten. Meddela även när det gäller ändring av ordinarie tömning, adressändring, ägarbyte mm.

Du kan läsa mer om tömningsperioden, hur ofta du skall tömma, vad du betalar för tömning av slam med mera, under fliken “Slaminformation” i menyn till vänster.

Enskilda avlopp
Enskild avloppsbrunn, till exempel trekammarbrunn eller BDT-brunn (enbart för bad, dusch och tvätt), töms en gång per år av renhållningsentreprenören. Som fastighetsägare skall du förbereda för tömningen genom att se till att vägen är framkomlig och att brunnen är lättåtkomlig för chauffören.
Slutna tankar töms efter beställning från abonnenten.

Avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar
Tömning av enskilda slambrunnar och fettavskiljare sker med ordinarie tömningsturer under tömningssäsongen. Tömningssäsongen är 15 maj -15 oktober varje år. Om tömning önskas utöver ordinarie turer debiteras timpris enligt taxa.

Enligt Övertorneå kommuns renhållningsordning (beslutat av Kommunfullmäktige 2011-02-21, § 4) skall hämtning av slam från enskilda brunnar/tankar, slamavskiljare och fettavskiljare ske minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten.

Befrielse från slamtömning
Fastighetsägare kan ansöka om befrielse från slamtömning från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan skall ske på en särskild blankett, som du kan hämta här.

Checklista slamtömning

För att vi ska kunna tömma din anläggning behöver du som är fastighetsägare säkerställa att tömning kan utföras. Läs igenom checklistan inför tömning så kan du undvika utebliven tömning och bli debiterad en onödig avgift (en så kallad bomkörning).

När det grönskar
Buskar och träd växer i snabb takt. För att slambilen ska komma fram och tömma kärlen behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen klippas. Läs mer här nedan.

Vägen till fastigheten, uppställningsplats och vändplats

 • Vägen, slambilens uppställningsplats och eventuell vändplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats måste finnas om du bor vid en återvändsgata/väg.
 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats måste vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även i våt väderlek.
 • Vägen ska ha fri sikt och god framkomlighet. Träd och växtlighet får inte inkräkta på vägbredd. Det innebär att måste vara fritt från grenar och sly 3,5 meter i bredd och 4,7 meter i höjd.
 • Om vägbom finns måste Tekniska enheten få nyckel eller låskod.
 • Vintertid behöver vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats vara snöröjd och halkbekämpad. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Övertorneå kommun /entreprenören ansvarar inte för mark och vägskador som uppkommer i samband med tömning av slambrunn. Tillfartsväg och uppställningsplats skall ha sådan bärighet att den klarar av slamtömningsfordonet.

Från uppställningsplats till slamanläggning

 • Marken för slangdragning behöver vara fri från hinder, till exempel högt gräs, annan växtlighet, trädgårdsmöbler, vedhögar som försvårar arbetet eller kräver extra slangdragning som kostar extra. Tänk på att slambilen inte kör på gräsmattor eller andra markområden för att komma närmare anläggningen för att extra slang-dragning ska undvikas.
 • Nedhängande grenar och buskar ska röjas för fri sikt.
 • Markera eventuell utlagd slang så att chauffören hittar anslutningspunkten.
 • Vintertid behöver sträckan mellan slambil och anläggningen vara framkomlig och halkfri.

Slamtömningsanläggningen

 • Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne. Låt den gärna sitta uppe hela året för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed riskera en utebliven tömning och avgift för bomkörning.
 • Brunnslocket får väga maximalt 15 kilo enligt Arbetsmiljöverkets regler.
 • Lossa på fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
 • Plantera inte blommor och buskar runt brunnen.
 • Flytta på blomlådor och solur innan tömning.
 • Vintertid behöver ni se till att brunnslocket inte är fastfruset. Skylten/vimpeln ska fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat.

För mer information
Du är välkommen att höra av dig till Tekniska enheten på Övertorneå kommun, tfn: 0927-720 00, om du har frågor kring slamtömning.

Väg- och markskador
Kommunen/Entreprenören ansvarar inte för mark- eller vägskador som uppkommer i samband vid tömning av slambrunn. Tillfartsväg och uppställningsplats skall ha sådan bärighet och hållas i sådant skick att den klarar av slamtömningsfordonet.

Vid eventuell fastkörning/bärgning av slamtömningsfordonet debiteras kostnaden fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska själv göra en anmälan till entreprenören om tillfartsvägen till slambrunnen inte klarar tyngden av slambilen.
Fastighetsägaren bör för att undvika sönderkörning, markera ut vägen till sin slambrunn och uppställningsplats för slambilen när slambrunnen skall tömmas.

Avgiften för slamtömning debiteras årligen i efterskott under november/december. Samtliga avgifter inkluderar lagenlig avfallsskatt. Priser är angivna inklusive moms, om inte annat framgår i avfallstaxan.

Fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare är skyldig att erlägga avgifterna enligt denna renhållningstaxa till Övertorneå kommun.

Torrtoa
I Övertorneå kommun är det tillåtet att själv ta hand om latrin på ett miljöriktigt sätt, till exempel genom mulltoa. Prata med kommunens Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö och hälsoskyddskontor, om du vill veta mer om avlopp och latrin från enskilda fastigheter.

Påsättning och avstängning av sommarvatten

Tekniska enheten informerar fritidshusägare om påsättning samt avstängning av vatten.

Kommunfullmäktige har § 97, 2009-11-09 beslutat om följande avgifter för påställning samt avstängning av vatten i kommunens fritidshus.

Avgiftslag Avgift/gång Anmärkning
Påställning av vatten 195 kr Av kommunen aviserad tid vecka 24-26
Avstängning av vatten 195 kr Av kommunen aviserad tid vecka 38-40
Påställning av vatten 653 kr Övrig tid
Avstängning av vatten 653 kr Övrig tid

För att undvika att ledningar och vattenlås fryser sönder under vinterhalvåret bör fritidshusägare tömma dessa på vatten. Ledningar som inte är isolerade löper risk att frysa sönder då det exponeras av kyla.

När ni vill att kommunen skall koppla på vattnet eller koppla bort vattnet under övrig tid skall ni ta kontakt med kommunens VA-enhet, antingen via felanmälan (länk högst upp på sidan) eller på telefon 0927-720 00, minst 7 arbetsdagar före det tilltänkta datumet.

Har ni några frågor om påkoppling eller avstängning av sommarvatten kan ni kontakta Tekniska enhetens VA-enhet på tfn: 0927-720 00

Bidrag enskilt VA

Kommunalt bidrag kan sökas till nyanläggning och förbättring av enskilda vatten- och avloppsanläggningar

Kommunalt bidrag kan sökas till nyanläggning och förbättring av enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Varje fastighet utanför kommunens verksamhetsområde har möjlighet att söka bidraget.

Bidraget utgår med 50% av den verkliga kostnaden eller med högst 20 000 kronor för vatten och 50 000 kronor för avlopp.

Bidraget sökes på särskild blankett: Ansökan – bidrag för va-anläggning

Kontakta tekniska förvaltningen, VA-avdelningen eller Miljö- och byggnadsförvaltningen, tfn: 0927-720 00 för information.

Regler för kommunalt bidrag till utförande av enskilda vatten och avloppsanläggningar

§ 1 Kommunalt bidrag utgår till enskilda vatten och avloppsanläggningar inom de delar av kommunen där kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas. Kommunalt bidrag ges där fastigheten är belägen, då anslutning till kommunal anläggning inte kan ske utan kostsamma anordningar.

§ 2 Bidrag utgår till en- och tvåfamiljsfastigheter som nyttjas för permanent boende (året runt bostad) och bidraget är bundet till fastigheten och kan inte nyttjas mer än en gång per fastighet.

§ 3 På fastigheten dit bidraget söks skall det finnas folkbokförd person. Ifall de inte finns en folkbokförd person tre månader efter arbetets färdigtsällande utgår
ej bidraget och om bidraget redan är utbetalt blir den sökande återbetalningsskyldig.

§ 4 Bidrag utgår vid gemensamma anläggningar där två eller flera fastigheter går ihop och anordnar en gemensam avloppsanläggning. Nyttjanderättsavtal för
ledningar med mera skall inlämnas till kommunen med samtliga delägares samtycke.

§ 5 Innan beviljat bidrag utges skall anläggningen för berörda fastigheter uppfylla de tekniska krav som ställs av miljö- och byggnadsnämnden med stöd av lag och föreskrifter avseende enskilda vatten och avloppsanordningar.

§ 6 Bidrag utgår till enskilda vatten och avloppsanläggningar som är konstruerade i enlighet med gällande lagstiftningen.

§ 7 Det kommunala bidraget utgår med 50 % av kostnaden upp till ett belopp av 20 000 kronor för en enskild vattenanläggning och 50 000 kronor för en egen avloppsanläggning.
Högsta bidraget för en fastighet är 70 000 kronor då både vattenanläggning och avloppsanläggning utförs. För totalkostnad lägre än 10 000 kr utgår inget bidrag. När sammanslutning står som sökande skall beloppen multipliceras med det antal enskilda fastigheter som ingår i sammanslutningen.

§ 8 I bidragsunderlaget får inräknas verifikat för utfört arbete, maskintjänst eller materialleverans. Bidrag utgår inte till den del där sökanden själv utfört arbete, maskintjänst eller materialleverans.

§ 9 Ansökan om bidrag skall göras till kommunen före arbetets påbörjande. Tillsammans med ansökan skall ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden inkomma. I beslutet från miljö- och byggnadsnämnden skall det framgå att nämnden ger tillstånd att anlägga avloppsanordningen enligt ansökan.

§ 10 Återfyllning av schakt (rörgravar) i avloppsanläggningen får ej ske innan miljö- och byggnadsnämnden besiktigat och godkänt anläggningen. Ett protokoll från Miljö- och byggnadsförvaltningen besök skall skickas in till tekniska enheten och därmed ingå i bidragsansökan.

§ 11 När anläggningen är färdig skall ansökan om kommunalt bidrag kompletteras med intyg som bekräftar att arbetet är utfört i enlighet med tillstånd och villkor. Därefter kan ett slutgiltigt beslut om bidrag tas.

Ovannämnda regler har fastställts av kommunfullmäktige 2010-12-20

Egen brunn

Om du bor utanför kommunalt verksamhetsområde

Du är hänvisad till att lösa din dricksvattenförsörjning på egen hand om du bor utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det vanligaste är att ha en borrad vattentäkt/ brunn.

Du som har egen brunn (enskild vattenanläggning) ansvarar själv för vattenkvaliteten i brunnen. Du måste själv ha koll på ditt dricksvatten.
Detta är inte minst viktigt för familjer med små barn. Bakterieförorenat dricksvatten kan till exempel orsaka magsjuka. Det är också mycket lämpligt att kontrollera vattnet i samband med köp av en fastighet, i synnerhet om det inte finns protokoll från analys som utförts nyligen.

En utökning av den sanitära standarden medför ofta också ett ökat nyttjande av fastigheten och därmed ökad total vattenförbrukning. Detta kan leda till problem med vattenförsörjningen samtidigt som mer avloppsvatten medför ökad risk för grundvattenförorening.

För att undvika vattenbrist finns en rad åtgärder du kan vidta. Exempel på försiktighetsmått är att använda torrtoalett eller snålspolande toalett, installera vattensnåla duschmunstycken, täta läckande kranar, samla regnvatten för bevattning, byta ut vattenslukande gamla vitvaror med mera.

Ligger din fastighet i närheten av ett kommunalt verksamhetsområde kan du kontakta tekniska kontoret för att undersöka möjligheten att ansluta till kommunens vattenledningsnät. Det kan i vissa lägen vara bäst att dela en vattentäkt med en eller flera grannar.

I vår kommun kan du få bidrag till utförande av enskilt vatten- eller avloppsanläggning. Läs mer under bidrag för enskild VA-anläggning.

Du som vill ha råd och information om brunnen eller vattnet kan vända dig till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Mer information finns också i följande broschyrer från Socialstyrelsen
Att anlägga brunn – råd om hur du går tillväga
Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga
Läs mer under mer information till höger här på sidan.

Enskilt avlopp

Det finns olika alternativ att välja mellan för dig som ska installera ett enskilt avlopp

Det kan till exempel röra sig om att anlägga naturlig infiltration eller markbädd. I vissa fall kan det vara aktuellt att installera ett så kallat kompaktfilter eller ett minireningsverk.

För de flesta avloppsanordningarna krävs en slamavskiljare före det egentliga reningssteget som t ex kan vara en markbädd. I slamavskiljaren avskiljs de fasta partiklarna och samlas upp, men någon rening att tala om sker inte, eftersom stor del av föroreningarna är lösta i vattnet. Utan slamavskiljare skulle dock det fortsatta reningssystemet sätta igen.

För installation av enskild avloppsanläggning, krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden. Uppgift om djup till grundvatten eller berg på den plats reningsanläggningen ska anläggas, behöver för det mesta bifogas ansökan om tillstånd.

Hur kan jag gå tillväga?
Det finns ett nationellt nätverk som heter Avloppsguiden. Informationen riktar sig till bland annat fastighetsägare som avser förbättra eller anlägga nytt avlopp. Där hittar du snabbt och enkelt information.

Nytt avlopp
Den som ska anlägga en ny avloppsanläggning med vattentoalett ska ansöka om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen och skriftligt beslut ska fås innan arbetet påbörjas. Anmälan ska även göras vid ny avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Renovering eller ändring av befintligt avlopp
Det händer ofta att avloppsanläggningar måste repareras eller byggas om för att klara belastningen. Om du tänker gräva om en infiltrationsanläggning eller byta ut stenkista till bättre reningsmetod måste du anmäla detta i god tid. Detsamma gäller även om fler hushåll avses anslutas till befintlig avloppsanordning.

Mer information
Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd om små avloppsanordningar som anger vilka krav som ska ställas för behandling av avloppsvatten från enstaka hushåll. Naturvårdsverkets Faktablad 2-5 gäller fortfarande vid teknisk utformning av ledningar, slambrunn, infiltration och markbädd. Läs mer på deras hemsida.

I vår kommun kan du få bidrag till utförande av enskild vatten- eller avloppsanläggning. Läs mer under bidrag för enskild va-anläggning.

Läs mer: Broschyr enskilt avlopp (pdf), Bilaga till broschyren om enskilda avlopp

Om du har frågor angående avlopp, kontakta någon av våra miljöinspektörer Cerasela Stroe eller Cajsa Norman på Miljö- och byggnadsförvaltningen, tel 0927-720 00. Ansökningsblanketten hittar du under blanketter till höger här på sidan.

Bidrag enskilt avlopp

Bidrag enskilt Avlopp

Kommunalt bidrag kan sökas till nyanläggning och förbättring av enskilda avloppsanläggningar.

Bidraget utgår med 50% av den verkliga kostnaden eller med högst 50 000 kronor.

Bidrag utgår ej till fritidshus.
Du måste vara folkbokförd på den fastighet du söker bidrag för.
Bidrag kan utgå även till gemensamhetsanläggningar, (flera fastigheter nyttjar en anläggning gemensamt).

Innan beviljat bidrag utges skall anläggningen för berörda fastigheter uppfylla de tekniska krav som ställs av miljö- och byggnadsnämnden med stöd av lag och föreskrifter avseende enskilda vatten och avloppsanordningar.

I bidragsunderlaget får inräknas verifikat för utfört arbete, maskintjänst eller materialleverans. Bidrag utgår inte till den del där sökanden själv utfört arbete, maskintjänst eller materialleverans.

Ansökan om bidrag skall göras till kommunen före arbetets påbörjande. Tillsammans med ansökan skall ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden inkomma. I beslutet från miljö- och byggnadsnämnden skall det framgå att nämnden ger tillstånd att anlägga avloppsanordningen enligt ansökan.

Blankett finns på Övertorneå kommuns hemsida

www.overtornea.se/dokument-och-blanketter-bygga-bo-och-miljo

Återfyllning av schakt (rörgravar) i avloppsanläggningen får ej ske innan miljö- och byggnadsnämnden godkänt anläggningen. Ett protokoll från Miljö- och byggnadsförvaltningen besök skall skickas in till tekniska enheten och därmed ingå i bidragsansökan.

När anläggningen är färdig skall ansökan om kommunalt bidrag kompletteras med ett intyg som bekräftar att arbetet är utfört i enlighet med tillstånd och villkor. Därefter kan ett slutgiltigt beslut om bidrag tas.

SÅ HÄR GÖR DU

Din anslutning

Här hittar du information för dig som är ansluten till kommunalt vatten och/eller avlopp

Abonnenten
Det är fastighetsägaren som står för abonnemanget för en fastighet. (Om en hyresgäst finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera denna.)

Ägarbyte
Kom ihåg att anmäla till tekniska avdelningen innan du säljer din fastighet eller när det inträffar andra förändringar, annars kan du bli debiterad för avgifter som den nya ägaren rätteligen skulle stå för. Du måste uppge fastighetsbeteckning och person/organisationsnummer när du kontaktar tekniska enheten.

Vattenavläsning
Vattenavläsning sker varje år genom att Ni får ett självavläsningskort med posten. Det är viktigt att fylla i kortet och återsända det till oss för att få en riktig preliminär debitering under kommande år.

Mätarbyte
Mätaren som mäter vattenförbrukningen i din fastighet installeras av kommunen. Den skall hållas åtkomligt för avläsning samt för ett eventuell kontroll/byte av mätare.

VA-avgiften
Avgiften för permanenthus består av en fast avgift och en rörlig avgift. För fritidshus endast en fast avgift. För fastigheter med endast avlopp utgår avgift enligt poängberäkning som består av en fast avgift samt avgift per poäng enligt beräkningsmodell.

Industrier och övriga fastigheter
Vattenavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift.

Nyanslutning
Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala va-nätet ska du anmäla det till tekniska enheten i god tid då det kan innebära att vi måste utreda, projektera och eventuellt bygga ut va-ledningsnätet före en anslutning. Det är dock inte alltid säkert att din fastighet kan bli ansluten till det kommunala VA-nätet.

Fakturering
Vattenavgifterna debiteras 4 gånger per år. Tre gånger med beräknad förbrukning baserad på förbrukningen föregående år och en faktura baserad på din avläsning av vattenmätaren.
Förfallodag för fakturorna är 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december.

Om du har funderingar angående din faktura, kontakta Receptionen/ Växeln på telefon 0927-720 00.

Felanmälan vatten/avlopp

Ibland kan det uppstå fel och då måste du göra en utredning eller en felanmälan. Här kan du läsa om vart du skall vända dig om ifall du får problem med ditt vatten eller avlopp

Vattenläcka eller stopp i avlopp
När det uppstår en vattenläcka eller stopp i avlopp bör man först undersöka om felet i finns i den egna fastigheten eller om den är på det kommunala ledningsnätet.

Om det är en läcka eller ett stopp inne i din fastighet skall du anlita ett VVS-företag för åtgärd. Bor du i hyreshus skall du kontakta din hyresvärd/fastighetsägare.

Om felet du upptäckt finns på det kommunala ledningsnätet skall du göra en felanmälan till tekniska enheten.

Felanmälan under dagtid av VA-ledningar och pumpstationer görs till Arbetsledare VA & gator. Här hittar du mer information kring hur du felanmäler på kvällar och helger. 

Fel på mätare
Om du upptäcker att det är fel i din vattenmätare skall du anmäla det till oss snarast. Vi gör en kontroll av mätare och vid behov byts mätaren ut.

Klagomål på dricksvattenkvalitet
Om du inte tycker att det kommunala dricksvattnet håller en god kvalitet kan du anmäla det till arbetsledaren på tekniska enhetens VA-avdelning.

Vattenmätarebyte

Enligt lagen om måttenheter, mätningar och mätdon ska huvudmannen (kommunen) ta ner vattenmätare och kontrollera dessa vart tionde år. Övertorneå kommun har nu till 2023-01-31 på sig att byta dessa. Om detta inte utförs drabbas kommunen av vite.

Det är viktigt att vattenabonnenterna ger tillträde för byte av vattenmätare samt monterar konsolen som är nödvändig för uppsättning av mätaren. Vattnet ska gå att stänga av med en ventil innan mätaren. Byten genomförs endast där konsol finns monterad. Datum och tidpunkt för byte av vattenmätare på din fastighet meddelas i god tid. Bytet är utfört på ca 15 minuter.

Om byte av vattenmätare på din fastighet inte kan genomföras inom angiven tid, på grund av att montör inte givits tillträde eller nödvändig konsol inte finns på plats, tvingas kommunen att utföra en schablondebitering enligt följande:

Bostad med 1 person 125 m3/år
Bostad med 2 personer 200 m3/år
Bostad med 2 vuxna och barn 200 m3/år + 50 m3/barn

Schablontaxan höjs årligen med 10 m3.

För frågor eller bokning av vattenmätarbyte, kontakta Magnus Pettersson 070-347 20 21.

Information om vattenmätarbyte till fastighetsägare i Övertorneå centralort och Turovaara

Kommunen ska enligt förordningen (1994:99) om vatten och vattenmätare byta vattenmätare vart 10 år och i höst är det dags för vattenmätarbyte i er fastighet. Vi kommer att börja arbetet i september/oktober och före det kommer ni att få mer detaljerad information om när vi kommer till just er fastighet. Men redan nu är det viktigt att tänka på några saker;

Tänk på att vattenmätaren måste vara lättillgänglig och att en vattenmätarkonsol måste vara monterad innan vi kommer och byter vattenmätaren. Den som är fastighetsägare måste bekosta såväl konsol som uppsättning av den själv. Kommunen bekostar vattenmätaren och bytet av den. Har du inte en konsol monterad, kontakta fackhandel eller rörfirma. Konsolen ska vara fastsatt.

Vattenkonsol och vattenmätare

Bilden till vänster visar hur en konsol/bygel ser ut. Bilden till höger visar hur det kan se ut när konsol installationen är klar. För att vattenmätare ska kunna bytas måste inkommande vatten gå att stänga av med ventil före vattenmätaren inne i huset. Måttet på konsolen skall vara för mätarlängd 190-220 mm.

Viktig information om Ventil LK580, LK 581, LK 582!

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventiler LK 580, LK 581 samt LK 582 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare.  Dessa ventiler av äldre modell har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända!  Dessa ventiler har ibland orsakat omfattande vattenskador. Om du har någon av nedanstående modell på ventil, kontakta VVS-firma för byte till annan modell.

Vattenmätare

LK580 är känd som “champagnekorken” och tillverkning av denna ventil har upphört. Vid manövrering kan de svarta ventilerna lossna och orsaka översvämning eller materiella skador. Risk finns även att någon skadas av ratten när den skjuter iväg.

Huvudman (kommunen) utför inte montering av konsol men bistår gärna med information rörande placering av den. För frågor, kontakta Tekniska enheten per telefon 0927-720 00 (växel).

Informaatio vesimittarin vaihdosta Kiinteistönomistajat Övertorneån taajama ja Turovaara

Informaatio vesimittarin vaihdosta Kiinteistönomistajat Övertorneån taajama ja Turovaara

Kunnan tulee säädöksen vedestä ja vesimittarista (1994:99) mukaan vaihtaa vesimittari joka kymmenes vuosi. Tänä syksynä on aika vaihtaa vesimittari kiinteistössäsi. Tulemme aloittamaan vaihdon syys- lokakuussa ja ennen sitä tulette saamaan tarkempaa informaatiota siitä koska tulemme kiinteistöönne. Mutta jo nyt on tärkeää miettiä seuraavaa;

Vesimittarin tulee olla helposti ulottuvilla ja vesimittarikannattimen täytyy olla asennettuna ennen kuin tulemme vaihtamaan vesimittarin. Kiinteistönomistajan täytyy itse kustantaa sekä kannatin että sen kokoonpano. Kunta kustantaa vesimittarin ja sen vaihdon. Jos sinulla ei ole kannatinta asennettuna, ota yhteyttä alan liikkeeseen tai putkialan yritykseen. Kannattimen tulee olla asennettu.

Vattenkonsol och vattenmätare

Vasemmalla oleva kuva näyttää minkälainen kannatin/pidike on. Oikealla oleva kuva näyttää miltä kannattimen asennus näyttää valmiina. Tärkeää on myös että talossa sisällä olevan sisääntulevan venttiilin, josta vesi suljetaan, tulee olla kunnossa. Kannattimen mitan tulee olla 190-220 mm pituiselle mittarille.

Tärkeää tietoa Venttiilistä LK 580, LK 581, LK 582!

Vesimittarille on olemassa muutamia erilaisia sulkuventtiilejä. Venttiilit LK 580, LK 581 sekä LK 582 ovat mustarattisia variantteja joita on joissakin vesimittarien liitoksissa. Näiden vanhempimallisten venttiilien rakenteessa on osoittautunut puutteita ja ne eivät enään ole hyväksyttyjä! Nämä venttiilit ovat joskus aiheuttaneet huomattavia vesivahinkoja. Jos sinulla on joku allaolevista venttiilimalleista – ota yhteyttä putkialan yritykseen jotta voit vaihtaa toiseen malliin.

Vattenmätare

LK 580 on tunnettu ”shamppanjakorkkina” ja tämän venttiilin valmistus on loppunut kauan sitten. Painaessa voivat mustat venttiilit irrota ja aiheuttaa vesivuotoa tai aineellista vahinkoa. Ratin lauetessa on myös vaara loukkaantua.

Päämies (kunta) ei suorita kannattimen asennusta mutta avustaa mielellään sijaintiin liittyvässä informaatiossa. Lisätietoa löytyy aina http://www.overtornea.se tai Tekninen yksikkö puhelimitse 0927-720 00 (vaihde).

Vattenavstängningar

Du vrider på kranen och vattnet kommer. Nästan alltid. Men ibland inträffar saker som gör att vi måste stänga av vattnet. Här hittar du information som kan vara bra att veta om din fastighet är utan vatten.

När det inte kommer något vatten ur kranen beror det oftast på en tillfällig avstängning – antingen i fastigheten eller på ledningsnätet i gatan. Är vattnet avstängt ute vid gatan kan det bero på nyanslutningar, lagning av vattenläcka eller förbättring av befintligt ledningsnät.

Vi försöker informera om avstängningar i största möjligaste mån, men när något akut inträffar så hinner vi inte alltid. Vi ber om överseende med detta.

Att tänka på när vattnet stängs av:

Innan

 • Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
 • Se till att alla vattenkranar är stängda.
 • Stäng av disk- och tvättmaskiner.

Under

 • Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på.
 • Det går inte att spola/använda dricksvattnet i kök eller badrum.
 • Det är inte möjligt att använda disk- eller tvättmaskiner.
 • Vid längre avstängning hämtas dricksvatten vid utställd vattentank. Var vatten finns att hämta finner du under aktuell driftinformation. Du kan också kontakta kommunen eller fråga någon vid reparationsplatsen.

Efter avstängning

 • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
 • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna en stund tills det blir klart. Missfärgningen är inte farlig. Vattnet blir missfärgat då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningar.
 • Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.
Tänk på att: Fastighetsägaren är själv ansvarig för vatten och avlopp fram till den förbindelsepunkt där fastighetens ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Om kommunen inte fastställt annat läge är förbindelsepunkten normalt sett placerad 0,5 meter utanför tomtgräns.

Taxor och avgifter

Här kan du läsa om taxor för vatten och avlopp, sop-tömning och slamtömningstaxa för våra boende.

Taxa inklusive moms för permanentboende från 1 januari 2023:

 • Vatten och avlopp, fast avgift 5 733 kronor per år
  Rörlig avgift per m³ vatten 36,00 kronor per m³
 • Brännbart kärl 140 liter, fast avgift 1 390 kronor per år
  Tömningsavgift 49,00 kronor per tömning
 • Brännbart kärl 240 liter, fast avgift 1 838 kronor per år
  Tömningsavgift 62,00 kronor per tömning
 • Kompostkärl 140 liter, fast avgift 675 kronor per år
  Tömningsavgift 39,00 kronor per tömning

Taxa inklusive moms för fritidshus från 1 januari 2023:

 • Vatten och avlopp, fast avgift 6 338 kronor per år
 • 5 stycken 160-literssäckar 751 kronor
 • Brännbart kärl 140 liter 751 kronor per år.
  5 tömningar ingår i den fasta avgiften från 6:e tömningen 110 kronor per tömning

Extra tömningsavgift för behandling av felsorterat avfall debiteras med 611 kronor per kärl och tömning.

Slamtömningstaxa inklusive moms för permanenthus, fritidshus och annan verksamhet från och med 2023-04-01

 • Tömning av brunn/tank 0-3 m³ 1 471 kr/tömning
 • Tömning av brunn/tank 3-6 m³ 2 084 kr/tömning
 • Extra tömning, inom 3 dygn 2 548 kr/tömning
 • Extra slang 10-24 meter 364 kronor
 • Extra slang 25-40 meter 484 kronor
 • Oframkomlig väg, bomkörning 1 471 kronor

Vattenavstängningar

Du vrider på kranen och vattnet kommer. Nästan alltid. Men ibland inträffar saker som gör att vi måste stänga av vattnet. Här hittar du information som kan vara bra att veta om din fastighet är utan vatten.

När det inte kommer något vatten ur kranen beror det oftast på en tillfällig avstängning – antingen i fastigheten eller på ledningsnätet i gatan. Är vattnet avstängt ute vid gatan kan det bero på nyanslutningar, lagning av vattenläcka eller förbättring av befintligt ledningsnät.

Vi försöker informera om avstängningar i största möjligaste mån, men när något akut inträffar så hinner vi inte alltid. Vi ber om överseende med detta.

Att tänka på när vattnet stängs av:

Innan

 • Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
 • Se till att alla vattenkranar är stängda.
 • Stäng av disk- och tvättmaskiner.

Under

 • Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på.
 • Det går inte att spola/använda dricksvattnet i kök eller badrum.
 • Det är inte möjligt att använda disk- eller tvättmaskiner.
 • Vid längre avstängning hämtas dricksvatten vid utställd vattentank. Var vatten finns att hämta finner du under aktuell driftinformation. Du kan också kontakta kommunen eller fråga någon vid reparationsplatsen.

Efter avstängning

 • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
 • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna en stund tills det blir klart. Missfärgningen är inte farlig. Vattnet blir missfärgat då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningar.
 • Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.
Tänk på att: Fastighetsägaren är själv ansvarig för vatten och avlopp fram till den förbindelsepunkt där fastighetens ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Om kommunen inte fastställt annat läge är förbindelsepunkten normalt sett placerad 0,5 meter utanför tomtgräns.

Sidan publicerades första gången: 2023-03-20

Sidan uppdaterades senast: 2023-09-21