Miljö, hälsoskydd och livsmedel

Miljö- och byggnadsnämnden i Övertorneå arbetar med miljö, bygg, planerings, hälso- och trafikfrågor i kommunen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
miljo-byggnad@overtornea.se

Cerasela Stroe Miljöinspektör
070 628 03 76 | cerasela.stroe@overtornea.se

Cajsa Norman Miljöinspektör
073-313 59 14 | cajsa.norman@overtornea.se

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Du kan behöva söka tillstånd

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

 • A-verksamheter ska ha Mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden.
 • U-verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan. Miljö- och byggnadsnämnden kan dock behöva utföra tillsyn på verksamheten.

Anmäl i god tid

C-verksamhet, se ovan, ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Blankett hittar du via länken här till höger. Även ändringar i verksamheten ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. Det gör du på samma blankett som där du anmäler miljöfarlig verksamhet. Tänk också på att det kan krävas bygglov eller anmälan om du planerar att bygga nytt eller ändra i en befintlig byggnad (läs mer under Bygga & Bo).

Avgifter och taxor

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom sex veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.

Värmepumpar

Uttag av värme eller kyla kan göras ur luft, mark eller vatten. Innan du installerar bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump måste du anmäla det till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Fastighetsägare ansvarar för att anmälan kommer in, men installatören kan oftast hjälpa till med teknisk information. Normal handläggningstid är 2-4 veckor. En fast avgift på 2142 kronor tas ut för handläggningen. Skicka in anmälan i god tid.

Policy

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en policy för bedömning av värmepumpsinstallationer. Kraven på försiktighet beror bland annat på var fastigheten ligger och hur långt det är till brunnar och vattentäkter. Inom vissa områden tillåts inga värmepumpsinstallationer med värmeuttag ur mark.

Enskild avloppsanläggning

Planerar du en ny avloppsanläggning? Eller har du en gammal som slutat fungera?

Små avloppsanläggningar
Innan du inrättar en ny anläggning skall du lämna in en ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Detta kan göras via vår e-tjänst till höger.

Det finns några saker du måste ta hänsyn till innan man anlägger ett avlopp.

Skyddsavstånd

 • Minst 50 meter till vattentäkt.
 • Minst 30 meter till vattendrag (å, sjö, dike).
 • Minst 1 meter till högsta grundvattennivå och berg under infiltrationen.

Övrig avstånd

 • Minst 10 meter till byggnad.
 • Högst 10 meter från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil.

Vilken slags anläggning du skall ha beror också på markens genomsläpplighet och grundvattennivå. Ett jordprov visar hur det ser ut där du vill ha anläggningen.

Har du nära till ett vattendrag eller ett känsligt område så kan det vara så att en traditionell avloppslösning inte räcker. Ibland kan du behöva komplettera med fosforbindande material eller installera ett minireningsverk. Otillräckliga eller dåligt fungerande avloppsanläggningar i närheten av vattendrag eller känsliga områden kan leda till övergödning eller utsläpp av hälsofarliga mikroorganismer.

Du som har din anläggning nära ett känsligt område kan med fördel använda fosfatfria disk- och tvättmedel. Observera att alla miljömärkta disk och tvättmedel är inte fosfatfria!

Nedskräpning

Nedskräpning innebär att slänga eller lämna avfall där det inte hör hemma. Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall. Det kan t ex vara glas, plast, kläder, skor, skrotbilar, hemelektronik, möbler, byggavfall och trädgårdsavfall. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden. Det gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Trädgårdsavfall får inte heller lämnas utanför din egen tomt.

Nedskräpning innebär inte bara ett förfulande av vår närmiljö. En del av det skräp som dumpas i naturen innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som sprids genom läckage. Annat skräp kan skada både djur och människor exempelvis genom vassa kanter eller att djur äter skräpet eller fastnar i plastföremål.

Den som skräpat ner kan få ett föreläggande med krav på att städa upp efter sig. Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i. Kontakta Polisen om nedskräpningen är så pass omfattande att det betraktas som ett brott. Nedskräpning av mindre art ska anmälas till kommunen. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet. Det kan leda till böter eller i värsta fall fängelse.  För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är inte tillåtet, ägaren har enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Anmälan om ovårdad tomt kan göras till kommunen.

En uttjänt bil får inte överges eller förvaras på ett sätt så att den är en risk för människors hälsa eller miljön. Skrotbilen betraktas som farligt avfall så länge den innehåller vätskor och komponenter som är skadliga för miljön, exempelvis bly, kvicksilver och oljor. Den som äger bilen är ansvarig. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning.

 • Kontakta polisen vid omfattande nedskräpning, tfn 114 14
 • Kontakta i första hand den som skräpat ner.
 • Nedskräpning vid återvinningsstationer anmäls till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)
 • Vid nedskräpning i anslutning till väg ska väghållaren kontaktas. Kontakta tekniska förvaltningen om du är osäker på vem som är väghållare.
 • Om en tomt eller yta är nedskräpad med till exempel fordon, oljefat eller hushållsavfall ska det anmälas till kommunen.
 • Klagomål på ovårdad tomt ska lämnas till kommunen.
 • Skrotbilar som övergivits rapporteras till kommunen.
 • Dumpning i skog och mark samt miljöfarligt avfall eller skrotbilar/fordon som samlats på en tomt, anmäls till kommunen.

Hälsoskydd

Hälsoskyddsfrågor regleras i Miljöbalken.

Målsättningen med miljö- och byggnadsnämndens och miljö- och byggnadsförvaltningens hälsoskyddsarbete i Övertorneå kommun är att ge kommuninvånarna en tillvaro som inrymmer god hälsa och livsmiljö. Detta görs bland annat genom tillsyn av olika lokaler, anläggningar och verksamheter, men också på andra sätt genom förebyggande arbete.

Vid anmälningar/klagomål fattar nämnden beslut om försiktighetsmått/åtgärder i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa.

Anmälan till miljö- och byggnadsnämnden krävs i vissa fall, till exempel:

 • Hygienisk behandling (hårvård, fotvård, tatuerare, piercare etc).
 • Lokaler för vård eller undervisning
 • Fritidsanläggning (campingplats, idrottsanläggning etc).

Anläggningar som kontrolleras särskilt genom tillsyn är bland annat skolor, hygienlokaler, badanläggningar, samlingslokaler, enskilda avloppsanläggningar och innehav av djur i tätorter.

Som boende har man rätt till en sund inomhusmiljö, och en bostad skall, enligt miljöbalken, ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, luftföroreningar och liknande störning.

En bostad skall ha tillfredställande luftväxling, ge möjlighet till god personlig hygien, ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet.

Vid tillsyn av inomhuslokaler kontrolleras bland annat mögel, temperatur, ventilation, buller, luftfuktighet, radon och städrutiner.

Anmälan om olägenhet eller störning

Vad är en störning enligt miljöbalken?

En störning enligt miljöbalken kan till exempel vara:

 • utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten,
 • bristfällig hygien i livsmedelslokal,
 • trafik- och industribuller,
 • dålig inomhusmiljö såsom fukt, mögel, temperatur, radon, buller och ventilation, eller
 • olägenhet orsakad av djurhållning eller skadedjur.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan du lämnar in en anmälan om olägenhet till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Det kan även vara buller eller annan störning från en verksamhetsutövare. Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem.

Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla störningen till miljö- och byggnadsförvaltningen så kanske vi kan hjälpa dig.

Vad krävs för att miljö- och byggnadsförvaltningen ska handlägga din anmälan?

 • att miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att störningen är en hälsorisk. Enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en “störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.
 • att störningen är pågående. Miljö- och byggnadsförvaltningen handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Vi vill ha in din anmälan skriftligen

Din anmälan utgör ett underlag för handläggningen av ärendet och kan även bli ett beslutsunderlag i miljö- och byggnadsnämnden eller, om ärendet överklagas, hos högre beslutsinstans. Därför ska du skicka in din anmälan via blanketten som hittas i Bygga, Bo & Miljö – Övertorneå kommun (overtornea.se) eller via vår E-tjänst Anmälan om olägenhet – Övertorneå (enamnd.se).

Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns risk för att handläggningstiden förlängs.

Miljö- och byggnadsförvaltningen skickar oftast med klagomålsanmälan till den som orsakat störningen. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av.

Anonyma anmälningar

När du anmäler en störning i din boendemiljö kan du inte vara anonym eftersom miljö- och byggnadsförvaltningen måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

Andra anmälningar kan lämnas anonymt men det kan då vara svårt att handlägga störningen och du kan inte överklaga beslut i ärendet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen handlägger anmälan i följande steg

1. Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren informeras genom brev om anmälan. Miljö- och byggnadsförvaltningen begär att omständigheterna undersöks och att fastighetsägaren/verksamhetsutövaren skickar in förslag på eventuella åtgärder.

2. Därefter gör miljö- och byggnadsförvaltningen en bedömning i ärendet och du som lämnat in anmälan får möjlighet att lämna synpunkter.

Om störningen kvarstår

3. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör en inspektion för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder. Denna handläggning debiteras verksamhetsutövaren/fastighetsägaren med 1111 kr/timme. Om miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att risk för olägenhet inte förekommer avslutas ärendet.

Uppföljning

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan i senare skede göra uppföljande inspektioner för att undersöka resultaten av tidigare åtgärder eller underlåtande att vidta åtgärder.

Vilken typ av ärenden handläggs INTE av miljö- och byggnadsförvaltningen?

Här finns information om vem du kan kontakta om du upplever en störning eller olägenhet där kommunen inte har ansvar för tillsynen:

 • Vanvård eller misskötsel av tama djur Kontakta Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Ovårdad tomt. Kontakta byggavdelningen via kommunens växel 0927-720 00, alternativt skicka e-post till miljo-byggnad@overtornea.se.
 • Vilda djur, till exempel huggorm på tomten eller grävling under huset Se Naturvårdsverkets hemsida Råd om vilda djur | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)
 • Bekämpning av ohyra i den egna fastigheten Kontakta konsulter på området eller försäkringsbolag
 • Lösspringande hundar och katter Kontakta polisen, telefon 114 14
 • Folk som inte plockar upp efter hunden Kontakta polisen, telefon 114 14.
 • Störning i inomhusmiljön på arbetsplatser Kontakta Arbetsmiljöverket

Rökfria miljöer

Den som inte röker har rätt till rökfria miljöer. Lagstiftningen ska underlätta för icke-rökare samt för personer med astma och allergier att kunna vistas i offentliga lokaler utan att utsättas för tobaksrök. Den är också till för att minska rökningen samt att motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Platser där rökning är förbjuden kallas för rökfria miljöer. Lagstiftningen specificerar på vilka platser som rökning är förbjuden. Rökförbud råder generellt på allmänna platser för:

 • Områden och lokaler för skola och barnomsorg (både inom- och utomhus)
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Vård- och serviceinrättningar
 • Gemensamhetsutrymmen i bostäder
 • Kollektivtrafik, hållplatser och väntsalar
 • Lekplatser
 • Restauranger, caféer och uteserveringar
 • Lokaler för offentlig verksamhet
 • andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar samt entréer till dessa.

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter. Mer information om rökning och rökfria miljöer hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Störs du av någon annans rökning?

Den som äger eller disponerar lokalen ansvarar för att rökförbudet följs. Om du störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunens miljöinspektör som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.

Livsmedel

Vill du starta eller ta över ett livsmedelsföretag behöver din verksamhet registreras hos kommunen. Om du bereder animaliska livsmedel kan det krävas ett godkännande från Jordbruksverket. Vill du ändra din befintliga verksamhet på ett betydande sätt behöver detta anmälas till kommun.

Registrering ska göras senast 7 dagar innan verksamheten påbörjas, gärna tidigare. Använd våra E-tjänster för detta. En livsmedelsanläggning kan vara en restaurang, café, gatukök, butik etc.

Bygglov/bygganmälan

Det är mycket du ska tänka på när du vill starta eget livsmedelsföretag. Förutom registrering enligt livsmedelslagen måste du kolla om du behöver söka bygglov eller göra en bygganmälan när du bygger till eller gör ändringar invärtes. Kontakta sotarmästaren för att ta reda på om ventilationen i lokalen är tillräcklig. Planerar du servera alkoholdrycker, krävs serveringstillstånd.

Rörliga livsmedelsanläggningar

För rörliga och tillfälliga livsmedelsanläggningar som stått uppställda längre än 30 dagar på samma plats krävs alltid anslutning till vatten och avlopp. För detta måste du söka bygglov hos miljö- och byggnadsnämnden.

När företaget upphör

När en livsmedelsverksamhet upphör ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Information

Kontakta gärna miljö- och byggnadsnämnden så kan vi berätta vad som gäller just för din verksamhet.

Egenkontroll

Alla livsmedelsföretag skal ha ett system för egenkontroll. Du som har ett livsmedelsföretag skal följa ett antal grundläggande rutiner, så kallade god hygienpraxis (GHP).

Det kan röra sig om, till exempel

 • rutin för utbildning av personal i livsmedelshygien
 • rutin för personalhygien
 • rutin för rengöring
 • rutin för vatten
 • rutin för skadedjurbekämpning
 • rutin för temperaturkontroller
 • rutin för Underhåll av lokal, inredning, utrustning
 • rutin för mottagningskontroller
 • rutin för märkning och spårbarhet

Det är du själv som livsmedelsföretagare som skal bearbeta och följa ett system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP.

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen.
Farorna är ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Rörliga livsmedelsanläggningar

Efter 30 dagar betraktas enligt Plan och bygglagen den “rörliga” eller tillfälliga (utan hjul) livsmedelsanläggningen inte längre som mobil eller tillfällig, utan som stationär/permanent.

Detta gäller även de mobila anläggningar som har giltiga godkännanden eller registreringar från andra kommuner eller EU-länder.

Lokalkrav

 • En livsmedelsanläggning måste ha.
 • Tillgång till utrymme för förvaring av livsmedel
 • Godkänd bakomlokal för förvaring och förberedelser
 • Tillgång till utrymme för rengöring av utrustning, förutsättningar för god personlig hygien genom bland annat tillgång till toalett.
 • En lämplig uppställningsplats från livsmedelshygienisk synpunkt.

Vad får du sälja i en livsmedelsanläggning som uppfyller lokalkraven ovan?

 • Färdigförpackade livsmedel som genomgått värmebehandling
 • Korv och hamburgare med tillbehör
 • Souvas med tillbehör
 • Färdigpackningar av livsmedel som är lättfördärvliga från mikrobiologisk synpunkt, färskt och fryst kött, färska och frysta fiskeriprodukter, samt icke värmebehandlande beredningar av kött och fiskeriprodukter
 • Färdigförpackade icke värmebehandlade beredningar av till exempel gravad lax, kallrökt lax, inlagd sill, kallrökta charkvaror, färskost, tillbehör som skagenröra, räksallad.

Kemikalietillsyn

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten övervakar att kemikalielagen och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas när det gäller att lansera kemikalier på marknaden och idka detaljförsäljning.

Det används över 60 000 olika kemiska produkter i Sverige. Totalt finns det cirka 11 000 olika kemiska ämnen i produkterna. Ungefär 9000 produkter är tillgängliga för konsumenter.

Enligt miljöbalkens 2 kapitel 6§ skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller ifråga om varor som innehåller eller har behandlats med kemisk produkt eller bioteknisk organism.

Ovanstående resonemang gäller för båda privatpersoner och verksamhetsutövare. För privatpersonen är det viktigt att tänka på hälso- och miljöriskerna på de produkter som inhandlas. För de som importerar, säljer, upphandlar, använder eller på annat sätt hanterar kemikalier är det viktigt att de har tillräcklig kunskap, visar aktsamhet och försiktighet, så att människor eller miljön inte skadas.

Kemikalieinspektionen, som är den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet, har på sin hemsida information om kemiska produkter och ämnen, och om vilka regler som gäller. Bland annat ansvarar de för PRIO-databasen. PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. Med hjälp av verktyget kan du:

 • Söka på ämnen och få information om deras miljö- och hälsofarliga egenskaper
 • Få information om prioriterande hälso- och miljöegenskaper
 • Hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper
 • Få hjälp att utveckla rutiner för inköp, produktutveckling,
 • riskhantering etc.

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan! Biltvättmedel kan innehålla ämnen som skadar både människor och miljö. Vid biltvätten följer dessutom olja och tungmetaller med ut med tvättvattnet. När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller garageinfarten rinner förorenat vatten ner i dagvattenbrunnar. Dagvattnet går oftast orenat ut i närmaste vattendrag.

Var ska jag tvätta bilen?

Tvätta din bil i en “gör-det-själv-hall” eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar ett reningsverk innan det släpps ut. Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma någon enstaka gång gör det då på en gräs- eller grusplan, med markägarens tillstånd. Använd handdiskmedel eller såpa för att minska risken för en långsiktig miljöstörning. Det är inte acceptabelt att tvätta bilen med rengöringsmedel på gatan, asfalterad parkeringsyta eller liknande.

Hur ska jag tvätta bilen?

Tvätta bilen regelbundet och inte allt för sällan. Om du tvättar bilen ofta sätter sig inte smutsen fast och du kan använda mindre och mildare rengöringsmedel. Det är viktigt att du använder bilvårdsprodukter som är miljömärkta. Men kom ihåg att även miljömärkta rengöringsmedel inte är så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen.

Köldmedier

Köldmedierapport
Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter? Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning om den innehåller köldmedia motsvarande 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2). Om utrustningen innehåller totalt mer än 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2) ska kontrollrapporten för föregående år skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen senast 31 mars.

Regler för att förhindra utsläpp
Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar eller mobil utrustning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till Miljö- och byggnadsförvaltningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter utförd kontroll)
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen.
 • Underrätta Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Årsrapport
Resultatet av de kontroller som utförts för mobil utrustning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller stationär anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer måste du varje år rapportera till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Rapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått.

Följande krav enligt gällande lagstiftning medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer; t ex 1,27 kg R404A. Dessa aggregat adderas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För hermetiskt sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2e eller mer.
 • Gränsen för inrapportering är för en stationär anläggning är 14 ton CO2e HFC eller mer.
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Köldmedierapportens innehåll
Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till Miljö- och byggnadsförvaltningen en gång om året.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.

2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.

3. Förteckning över utrustning.

4. Kontaktuppgifter

5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.

6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.

7. Certifierad kylentreprenör (på Incerts webbplats kan du se om din kylentreprenör är certifierad)

8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.

9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.

10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.

11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.

13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Regler vid läckagekontroll
Som ansvarig för anläggningen ska du se till att den regelbundet kontrolleras så att inga läckor har uppstått. Det ska göras av en certifierad kontrollant. Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar då inte att glömma att beställa arbetet.

Hur ofta läcksökningen ska göras beror på aggregatets storlek och vilken klimatpåverkan gasen har. Det räknas om till så kallade koldioxidekvivalenter. Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera. Kylutrustning med mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter behöver inte genomgå periodisk läcksökning.

 • Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
 • Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
  Mängden koldioxidekvivalenter – Läckagekontroller
 • 5 ton CO2e eller mer – 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer – 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer – 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Förbud 1 januari 2020
Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (ex R404A). Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

 • installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.
 • vid service och underhåll fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

Skrotningsintyg
När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt.

Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006
  EU-förordning 517/2014
 • Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser:
  Svensk författningssamling 2016:1128
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter:
  Svensk författningssamling 2012:259

Buller och luftkvalitet

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera från person till person. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnader – från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Radon

Radon i din bostad innebär inte någon akut fara. På lång sikt är det en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten är så låg som möjligt. Här får du reda på var radonet kommer ifrån och hur du beställer radonmätning.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: mark, byggnadsmaterial, och dricksvatten. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver du göra en mätning.

Riktvärden för radon – max 200 becquerel

Socialstyrelsen har satt upp ett riktvärde som säger att halterna radongas inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer och det är viktigt att fastigheter med höga radonhalter åtgärdas för att minska riskerna. Bidrag till åtgärder som behöver göras för att minska radonhalten inomhus söks hos Länsstyrelsen. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening om det har mätts radon i ditt hus. Fastighetsägaren har skyldighet att att utföra mätning av radon om det inte har gjorts någon.

Radon i marken

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i byggnader. Det beror på att radium, som radon bildas av, finns i alla bergarter och därmed också i alla jordarter. Vilken typ av mark din fastighet är byggd på har stor betydelse för hur stor risken är för radon i inomhusluften.

Radon i byggnadsmaterial – blåbetong

I många hus som är byggda mellan 1929 till 1975 finns blåbetong. Har ditt hus byggts under den här tiden och dessutom har källare eller suterrängvåning? Då kan det vara hög tid att undersöka om huset har för höga halter av radon. Det enklaste sättet att mäta om det finns blåbetong är att mäta gammastrålning från väggar och bjälklag. Blåbetong heter egentligen alunskifferbaserad lättbetong och är den största källan till radon i byggnadsmaterial.

Radon i hushållsvatten

Radon kan även finnas i ditt dricksvatten om du har en egen brunn. Störst risk finns i bergborrade brunnar. Radon i ditt brunnsvatten ökar mängden radon i inomhusluften i din fastighet. Generellt säger man att 10 % av den radon som finns i vattnet övergår till luften. Har du exempelvis 100 bq/liter radon i ditt vatten så ökar det mängden radon i luften med 10bq/m3. Att dricka radonhaltigt vatten bedöms inte vara en hälsofara.

Mer information om radon finns på radonguidens hemsida. Där hittar du bra information om radon, bidragsmöjligheter, information om lämpliga åtgärder samt anvisningar om hur man ska bygga för att undvika radon inomhus. Strålsäkerhetsmyndigheten har också bra information om radon på sin hemsida.

Vill du göra en radonmätning?

Du som äger en fastighet eller driver en verksamhet ansvarar för att mäta radon och göra åtgärder vid behov.

Det enklaste sättet att beställa en mätning av radon är att kontakta ett ackrediterat mätföretag. En långtidsmätning ska göras under minst två månader under tiden 1 oktober till 30 april. En långtidsmätning  krävs för att kunna söka bidrag för åtgärder. Bidrag ges om radonhalten överstiger 200 Bq/m3.

Sidan publicerades första gången: 2023-02-24

Sidan uppdaterades senast: 2023-03-24