Ditt avfallskärl
Hundlatriner
Ditt sopabonnemang
Kompostering
Kontaktinformation för sophantering
Källsortering
Miljöfarligt avfall
Orjasjärvi Återvinningscentral
Renhållningsavgift för hushåll
Befrielse från sophämtning
Sortera dina sopor
Tornedalens fyndbod
Tömningsturer
Verksamhetsavfall
Taxor och avgifter
Vatten och avlopp

Renhållning och återvinning

Kommunen ansvarar för insamling av allt hushållsavfall i Övertorneå kommun, slamtömning av enskilda avlopp samt driften av Orjasjärvi återvinningscentral.

Renhållnings- och avfallsverksamheten är finansierad via taxor och avgifter som fastställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar även beslut om den kommunala Renhållningsordningen, som har mer detaljerade regler för renhållningen i vår kommun.

Vår verksamhetsidé

Tillhandahålla funktionella och kostnadseffektiva verksamheter avseende renhållning (sopor, avfall och slam).

Orjasjärvi återvinningscentral
Vid Orjasjärvi återvinningscentral lämnar du avfall som inte är brännbart eller komposterbart.

Ditt avfallskärl

Hämtning vid fastigheten
Renhållningsfordonet hämtar ditt brännbara avfall, som finns i antigen blå/grå eller grönt kärl. De hämtar även kompost, som finns i det bruna kärlet.

Några extra säckar med avfall får inte lämnas vid ditt kärl.

Tömning av de brännbara soporna sker 1 gång/månad och det komposterbara varannan vecka. Läs om när ditt kärl blir tömt i tömningsturlistan.

Uppehåll i hämtningen
Om du vill göra ett längre uppehåll i hämtningen måste du lämna in en särskild ansökan till kommunen. Blanketten får du genom att kontakta kommunens tekniska enhet eller du hittar den också under fliken “Blanketter” i menyn till vänster.

Total befrielse från sophämtning
Om du vill ha en total befrielse av sophämtninghen på din fastighet måste du enligt renhållningsföreskrifterna ansöka om det från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Blanketten hittar du här.

Ställ ut det kärl du önskar bli tömd när sopbilen kör förbi
Du har rätt att ställa ut valfritt eller båda kärlen vid varje soptur.

Sopkärlen – locket ska vara stängt
Observera att sopkärlen inte får fyllas så mycket att locket står öppet. Om så är fallet kommer renhållningen att debitera dubbel tömningsavgift. Paketera dina sopor väl. Knyt ihop påsarna ordentligt för att undvika läckage och lukt. Det är du själv som ansvarar för rengöringen av ditt sopkärl.

Med anledning av problem med insamling av avfall vill tekniska enheten påminna kunderna om att inte pressa ner soporna i tunnan så att allt packas för tätt.
Soporna måste ligga löst inne i tunnan. När tunnorna tömmes maskinellt kan inte tunnan skakas och hackas på för att få ut soporna på grund av risken att de kan gå sönder. Skulle tunnan mot förmodan gå sönder är det fastighetsägaren som bekostar inköp av en ny tunna.

Sopkärlen – avstånd och riktning
För att underlätta för sopbilen vid tömning av två eller fler kärl (t ex B och K) samtidigt. Var vänlig och placera kärlen i bredd med ca 50 cm mellanrum så har bilens arm lättare att ta upp och tömma dessa. Ställ kärlen cirka 1,5 meter från vägkanten. Då kan sopbilen tömma kärlen utan störa övrig trafik. När snön kommer är kärlen inte heller ett hinder för snöplogningen.
Och så en påminnelse: Vänd kärlen rätt! För att bilen ska ta ditt kärl så ska ID-brickan (som sitter mitt på kärlets framsida) vara vänd mot vägen (och handtaget ska vara på den sida som är från vägen).

Lägg inte varm kompost direkt i kärlet
För att undvika fastfrysning av kompostpåsar i kärlet; ställ ut kompostpåsen en liten stund (så att fukten på ytan får frysa till) innan Du lägger den i kompostkärlet.

Nya kompostpåsar delas ut
Renhållningen kommer att dela ut två kostnadsfria rullar kompostpåsar (totalt 160 påsar) som gäller för hela året till alla abonnenter med kompostkärl. Utdelningen sker i början av året.

Insamling av Grovavfall
Insamling av grovavfall i hela kommunen görs 1 gång per år. Hämtningen är kostnadsfri för kommunens renhållningsabonnenter. Turen för grovsopehämtningen har en fristående planering och pågå löpande ca 10 dagar i maj månad. Meddelande om tidpunkt och datum annonseras i Övertorneå Nytt samt på vår hemsida.

Ställ ut det väl paketerade och markerade grovavfallet i genomskinliga säckar.
Grovavfall är t ex brännbara grovsopor, metallskrot, elektronik, vitvaror, icke bränn- eller komposterbart och inert avfall.
Farligt avfall tas inte med!

Kläder
Trasiga kläder lägger du i kärlet avsett för brännbara sopor.

Ditt sopabonnemang

Här hittar du information för dig som är ansluten till kommunalt renhållningsabonnemang

Abonnenten
Det är fastighetsägaren som står för abonnemanget för en fastighet. (Om en hyresgäst finns på fastigheten får fastighetsägaren själv debitera denna.)

Det finns två typer av abonnemang och de är permanentboende eller fritidsboende. Fritidshusboende kan även välja mellan att ha tunna eller säckar.

Säckabonnemang
Fritidshusägare med säckabonnemang kan hämta sina fritidshussäckar från Kommunhuset/Tekniska enheten kl 08-15, kommunförrådet kl 07-14 eller från Orjasjärvi återvinningsstation under dess öppettider.
Till säckarna medföljer 5st etiketter som skall limmas väl synligt på säcken innan den läggs ut på vägkanten. Omärkta säckar (kommunens etikett) tas inte med av renhållningsentreprenören.

Ägarbyte
Kom ihåg att anmäla till tekniska avdelningen innan du säljer din fastighet eller när det inträffar andra förändringar, annars kan du bli debiterad för avgifter som den nya ägaren rätteligen skulle stå för. Du måste uppge fastighetsbeteckning och person/organisationsnummer när du kontaktar tekniska enheten.

Renhållningsavgift
Avgiften för permanent- och fritidshus består av en fast avgift och en rörlig avgift avseende tömningar. Priset varierar även beroende på kärlstorleken. Det är skilda priser för brännbara sopor samt komposterbara sopor. Priserna finns i renhållningstaxan som du kan läsa mer om under relaterade dokument till här på sidan.

Nyanslutning
Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala renhållningsabonnemanget ska du anmäla det till tekniska enheten i god tid innan du börjar nyttja din fastighet så vi hinner beställa ny tunna/tunnor till dig samt meddela entreprenören.

Fakturering
Renhållningsavgifterna debiteras 4 gånger per år.

Hundlatriner

Information om hundlatriner i Övertorneå centralort

Om din hund förorenar på idrottsplatser, campingplatser, gång- och cykelvägar samt i parker eller planteringar och anlagda idrottsspår är du som djurägare skyldig att ta bort föroreningen. Ha alltid med dig några plastpåsar och använd dig gärna av de utplacerade hundlatrinerna.

Det finns cirka 20 hundlatriner uppsatta på olika platser i centralorten. Hundbajspåsar ska slängas i hundlatriner, inte i de vanliga papperskorgarna.

Tömning av kärlen sker vid behov.

Ungefärliga placeringar:
• Matarengivägen (2 st.)
• Hemvägen (2 st.)
• Sockenvägen (1 st.)
• Skolvägen (1 st.)
• Strandstråket (1 st.)
• Vid tennisplan (Industrivägen) (1 st.)
• Tingshusvägen (2 st.)
• Dalgatan (2 st.)
• Särkijärvi motionsslinga (3 st.)
• Sjövägen (1 st.)
• Aspvägen (1 st.)
• Turovaara ( 1 st. bakom Häggvägen och 1 st. gångvägen
i jämnhöjd med Alvägen)

Kompostering

Information om kompostering

Inom Övertorneå kommun har man rätt att kompostera sitt trädgårdsavfall. Samma gäller även för köksavfall, dock med undantaget att det måste anmälas till Miljö- och byggnadsförvaltningen enligt den kommunala renhållningsordningen.

Kompostbehållare för egen kompostering finns i olika modeller. Fråga din byggvaruhandlare om råd och tips eller läs på Internet eller besök biblioteket, som har massor med böcker och material om kompostering. Du kan också kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen för frågor om regler och råd, samt anmälningsblankett för egenkompostering av köksavfall.

Vad kan komposteras?

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall kan alltid komposteras. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande kan alltid läggas i komposten. Nedbrytningen sker fortare om du sönderdelar materialet.

Köksavfall
Köksavfallet kräver en åretrunt-kompost, som skall vara isolerad så att nedbrytningen ska kunna fungera även under den kalla årstiden. Till köksavfallet räknas bland annat tillagade eller råa matrester såsom kött- och fiskben, fiskrens, räk- och kräftskal, potatisskal, grönsaker, kaffe- och té-sump, kaffefilter, vissna blommor och krukväxter, äggskal, hushållspapper med mera.

Kompostera mera
Kompostering innebär att organiskt avfall bryts ned av mikroorganismer och smådjur. Efter en tid har du kvar en värdefull kompostjord med massor av växtnäringsämnen. Jorden får tillbaka näring på ett naturligt sätt utan en massa konstgödsel. Naturlig kretslopp!

Det är inte tillåtet att dumpa av trädgårdsavfall på allmän mark
Kommunen får ofta klagomål på trädgårdsavfallstippar på allmän mark.
Förutom att dessa är olagliga och skapar osämja grannar emellan är trädgårdsavfallet en resurs som kan bli en utmärkt kompostjord istället.
Vi uppmanar därför alla hushåll som har trädgårdsavfall att antingen kompostera själv på den egna tomten och få fin och nyttig kompostjord för eget bruk eller leverera trädgårdsavfallet för kompostering på Orjasjärvi återvinningscentral.

Kontaktinformation för sophantering

Här nedan finner du information samt telefonnummer till oss som hanterar dina sopor

Fr.o.m 2021 hämtar Övertorneå kommun soporna i egen regi.

Frågor om kärl, turer, sopbilen:
Övertorneå kommun, Jan Kohkoinen, 070 357 20 28.

Frågor om fakturering:
Övertorneå kommun, Marianne Rantapää 0927-720 31.

Frågor om uppehåll i hämtning, omklassning mellan fritids- och /permanenthus, eller gemensam sophämtning:
Övertorneå kommun, Marianne Rantapää telefon 0927-720 31 eller Jan Kohkoinen telefon 070 357 20 28.

Frågor om total befrielse av soptömning, egen kompostering:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Cerasela Stroe, tel 0927-720 00.

Frågor om Orjasjärvis öppettider, inlämning/sortering av avfall mm.
Övertorneå kommun, Göran Tordelöv telefon 0927-796 61 eller 070-334 46 62.

Besöks- och postadresser:
Övertorneå kommun, Tekniska enheten, 957 85 Övertorneå.
Besöksadress: Tingshusvägen 2, Övertorneå.
Telefon 0927-720 00 (växel), Fax 0927-774 04.
Hemsida: www.overtornea.se, kommun@overtornea.se

Läs mer om renhållningstaxa under relaterade dokument till vänster här på sidan.

Källsortering

Hur skall jag göra?

Tidningar, plast, glas, metall och förpackningar lämnas till återvinningsstationerna.
Läs mer under “Återvinning”.

Farligt avfall lämnas till Orjasjärvi återvinningscentral, inköpsstället eller Apoteket.
Läs mer under “Miljöfarligt avfall”.

Brännbara sopor lämnas i det egna sopkärlet för hämtning av renhållaren. Läs mer under “Ditt avfallskärl”.

Grovsopor hämtas av renhållaren 1 gång om året.

Grovavfall lämnas av kunden till Orjasjärvi återvinningscentral.

Elektronikavfall lämnas till Orjasjärvi återvinningscentral.
Läs mer under “Orjasjärvi återvinningscentral”.

Kompostera både ditt köksavfall samt trädgårdsavfall.
Läs mer under “Kompostering”.

Miljöfarligt avfall

Sortering av miljöfarligt avfall

Allt skadligt och miljöfarligt avfall skall sorteras bort från hushållssoporna. Det måste omhändertas för slutförvaring. Det får aldrig läggas i sopsäcken, spolas ned i avloppet eller slängas ut i naturen. Om du inte lämnar dem direkt till Orjasjärvi återvinningscentral eller inköpsstället, se till att du förvarar dem säkert hemma. Kommunens hantering av farligt avfall regleras i avfallsförordningen, 2011:927.

Vad är miljöfarligt avfall?

 • Kemikalier
 • Batterier
 • Färgrester, lack, förtunning
 • Lim
 • Bekämpningsrester
 • Spillolja, oljefilter
 • Syror och frätande ämnen
 • Sprayburkar
 • Lysrör
 • Kvicksilverlampor
 • Fotovätskor
 • Termometrar
 • Läkemedelsrester (lämnas till Apoteket)
 • Kyl-och frysskåp klassas också som miljöfarligt och dessa skall lämnas till Orjasjärvi återvinningscentral.

Tänk på att
Blanda aldrig olika sorters avfall, utan lämna dem var för sig
Kontrollera att förpackningarna är hela och att de inte läcker
Ifall de inte är originalförpackningar, se till att märka dem, så blir det lättare att sortera sedan

Orjasjärvi Återvinningscentral

Kör via bostadsområdet Turovaara mot Orjasjärvi och efter en kilometer hittar du oss till höger. Välkommen! / Aja kilometri Turovaaran asuntoalueen kautta Orjasjärveä kohti niin löydät meidät. Tervetuloa!

Hitta till Orjasjärvi ÅVC: Karta via google maps

Återvinningscentralen

Övertorneå kommun har beslutat att införa ÅVC-kort för privatpersoner som är renhållnings abonnenter i Övertorneå kommun.

När din fastighet har abonnemang för brännbart sopkärl då ingår i renhållningstaxan att ni har rätt att till Orjasjärvi återvinningsstation lämna skrymmande hushållsavfall som inte får plats i ert ordinarie sopkärl.

Ditt kort har skickats ut via post.

Hos oss kan du lämna bland annat:

 • Trädgårdsavfall
 • Träavfall
 • Möbler
 • Rent metallskrot
 • Inert avfall såsom gipsskivor, betong och tegel
 • Farligt avfall, kemikalier
 • Lågenergilampor, lysrör
 • Bekämpningsmedel
 • Färg-, lim- och lackrester
 • Lösningsmedel
 • Rengöringsmedel
 • Spillolja
 • Sprayflaskor
 • Nagellack
 • Hårspray
 • Batterier
 • Kvicksilvertermometrar
 • Wellpapp
 • Plast

OBS! Vanliga batterier och bilbatterier lämnas på inköpsstället eller till Orjasjärvi återvinningscentral. Gammal medicin lämnas till Apoteket.

Du kan också lämna elektronikavfall, till exempel:

 • Glödlampor
 • Brödrostar
 • Hårtork
 • Telefoner
 • Datorer
 • TV- ovh radioapparater
 • Mikrovågsugnar, spisar
 • Tvättmaskiner
 • Övrig elektronik som drivs med elström
 • Grovavfall, tex möbler, cyklar
 • Vitvaror
 • Kylar
 • Frysar
 • Hemelektronik

Kläder kan du lämna till Tornedalens Fyndbod, se information nedan.
Trasiga kläder lägger du i kärlet avsett för brännbara sopor.

Renhållningsavgift för hushåll

Vad får du för renhållningsavgiften?

 • Hushållens renhållningsavgift innebär
 • möjlighet att lämna speciella hushållsavfallsfraktioner på Orjasjärvi återvinningscentral
 • vidaretransport av olika avfall för återvinning
 • hämtning av brännbart avfall och matavfall

På Orjasjärvi återvinningscentral får man lämna trädgårdsavfall, träavfall, rent metallskrot, inert avfall som gipsskivor, betong och tegel, farligt avfall, elektronikavfall som vitvaror, glödlampor, köksmaskiner och datorer. Grovavfall är skrymmande avfall som inte ryms i ditt eget kärl till exempel möbler, cyklar mm.

Olika förpackningar kan man lämna till Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer som finns ute i byarna. Gamla mediciner lämnas till Apoteket.

Från Orjasjärvi transporteras fraktioner till olika anläggningar, till exempel för återvinning, och värmeproduktion. Det är viktigt att sortera noggrant – dåligt sorterat material som skickas till förbränning måste sorteras igen, vilket medför merkostnader. Bättre sortering betyder bättre renhållningsekonomi och kedjan börjar redan hemma hos oss alla.

Kommunen får mycket frågor om egen hantering av sopor. Egen borttransport av sopor är inte tillåtet enligt nuvarande lagstiftning. Det är också viktigt att komma ihåg, att när man inte betalar grundavgift, har man ingen rättighet att använda återvinningsstationens service och har ingen plats att lämna avfall till. Vår återvinningsanläggning är ingen deponi, det är bara den första punkten i en lång kedja av olika processer, som mer eller mindre finansieras med avfallsavgiften.

Befrielse från sophämtning

Befrielse från all kommunal renhållning kan medges, men av praxisen som har utvecklats vid domstolsprövningar framgår att dispenser ska beviljas ytters restriktivt, och bara om särskilda skäl föreligger. Man måste kunna visa att under tiden dispensen ges för har den sökande inget behov av någon av kommunens renhållningstjänster.

Dispens som innebär total befrielse från all kommunal renhållning medges endast om fastighetens bostadsbyggnad är i sådant skick att den inte kan användas för bostadsändamål och därmed är obebodd. Det innebär att avfall inte uppstår på fastigheten.

Enligt miljöbalken (kapitel 15 § 8) ska varje kommun svara för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och att avfallet återvinns eller bortskaffas. För att kommunen ska kunna täcka sina kostnader som uppstår i samband med avfallshantering, exempelvis en återvinningscentral, får den föreskriva att en avgift ska betalas.

Följande utgör inte skäl för befrielse från grundavgift:

 • fastigheten används enbart under en begränsad tid om året, för fritidsbostäder finns det möjlighet att betala en lägre grundavgift
 • fastighetsägaren äger andra fastigheter i kommunen, eftersom grundavgiften ska betalas efter varje fastighet
 • fastighetsägaren fraktar sitt avfall till andra kommuner för att där göra sig av med detsamma, eftersom privata aktörer borttransport av hushållsavfall över kommungränsen strider mot miljöbalken (kapitel 15 § 24)
 • fastighetsägaren sorterar allt sitt avfall, eftersom grundavgiften är till för att bland annat täcka kostnader för återvinningscentralen
 • soptunnan ställs inte ut för hämtning, eftersom grundavgiften är en fast avgift varje fastighet i kommunen ska betala för att kommunen ska kunna täcka sina kostnader i samband med avfallshantering. För tömning av kärl tillkommer en rörlig avgift som bara de som har kärl och tömning ska betala
 • fastigheten saknar el och/eller vatten
 • soporna bränns, eftersom att bränna hushållsavfall är ett miljöbrott enligt miljöbalken (kapitel 15 § 27).

Handläggning
När du skickar in din ansökan får du betala en avgift för handläggning av ärendet. Det gäller både om du får ett godkännande eller ett avslag. Handläggningsavgiften motsvarar 2 timmars handläggningstid. För 2023 är den kommunalt fastställda timtaxan för handläggning av miljöärenden 1 111 kr (taxan indexregleras årligen).

Alternativ till befrielse från hämning av hushållsavfall
Du har möjlighet att förändra ditt abonnemang genom att dela sopkärl med en granne. Du kan också välja att ditt avfall ska hämtas mer sällan.

Sortera dina sopor

På grund av ökad mängd osorterat avfall och därav ökade kostnader för slutomhändertagande av avfallet, avser kommunen att genomföra sopkärlskontroller. Felsorteringsavgift om 611 kronor kommer att debiteras. Detta enligt gällande renhållningstaxa.

Osorterat hushållsavfall innebär att du slänger matavfall i samma kärl som restavfall.

Tidningar, förpackningar, glas, papper, metall eller plast, ska du lämna till en återvinningsstation.

Grovsopor, farligt avfall och elavfall m.m. lämnar du till Orjasjärvi Återvinningscentral.

BRÄNNBART HUSHÅLLSAVFALL
Det som inte kan sorteras ut som något annat hamnar här i din vanliga soppåse och kommer att brännas.

Till exempel: Blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, diskborstar, kuvert, snus och fimpar.

Lämna: I din vanliga soppåse som du slänger i behållaren för brännbart hushållsavfall.

MATAVFALL
Till exempel: Matrester från middagstallriken, äppelskruttar, bananskal och räkskal. Även servetter, hushållspapper, kaffesump och tepåsar räknas som matavfall.

Lämna: I särskild påse som sedan lämnas i behållaren för matavfall.

Men inte: Cigarettfimpar eller snus, detta sorterar du som brännbart hushållsavfall.

TILL ÅTERVINNINGSSTATIONEN:

 • Förpackningar
 • Papper & Well/kartonger
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgat & Ofärgat glas
 • Tidningar

TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN:

 • Grovsopor – Sånt som inte får plats i ditt kärl
 • Farligt avfall – Kemikalier, färg, oljor mm
 • Elektronik – Lampor, Batterier, elektriska apparater mm
 • Trädgårdsavfall – Ris och löv
 • Metallskrot
 • Trä – Rent och behandlat
 • Tryckimpregnerat trä – Trall, järnvägsslipers
 • Inert avfall – Gips, isolering, tegel, kakel, porslin, WC-stol m.m

Tornedalens fyndbod

Tornedalens fyndbod tar emot saker som ni vill återvinna, till exempel; kläder, möbler, textil med mera.

I samband med flytten ändrades namnet på Återvinningen till Tornedalens Fyndbod och Sportotek. Det gjordes eftersom många blandade ihop Återvinningen med Orjasjärvi Återvinningscentral.

I Sportoteket kan du låna sportartiklar gratis i 2 veckor. Numera hittar du butiken på Matarengivägen 24f.

Fyndboden och Sportoteket ett icke vinstdrivande projekt i samarbete mellan Tornedalens folkhögskola, Övertorneå kommun, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Sparbanken Nord, Försäkringskassan och EUs socialfond. I projektet ingår även Tornedalens B&B.

Hämtar och kör ut i mån av tid.

Telefon:  076 – 776 41 19

Läs mer på: www.facebook.com/TornedalensFyndbod

Tömningsturer

Tömningsturer fr.o.m vecka 1 2023

Udda vecka måndag tisdag onsdag torsdag
Hämtning i:
Brännbart- och
kompostkärl
Hedenäset
Luppio
Armasjärvi
Alkullen
Ruskola
Ekobyn
Pello
Neistenkangas
Valkeakoski
Ylikuittasjärvi
Svanstein
Lampisenpää
Juoksengi
Stiftelsen
M-hemshyreshus
i Övertorneå
Övertorneå
Jämn vecka måndag tisdag onsdag torsdag
Hämtning i:
Brännbart- och
kompostkärl
Puostijärvi
Hirvijärvi
Raitajärvi
Ekfors
V.Armasjärvi
Liehittäjä
Kiilisjärvi
Kukasjärvi
Persomajärvi
Littiäinen
Koutojärvi
Bäckesta
Risudden
Matojärvi
Vuomajärvi
Pallakka
Niskanpää
Vanhaniemi
Korva
Soukolojärvi
Kuivakangas
Poikkijärvi
Haapakylä
Vyöni
samt hyreshus
i Turovaara
Rantajärvi
Mettäjärvi
Aapua
Olkamangi
Penttäjä
Ylinenjärvi
Siekasjärvi
Kannusjärvi
Ruokojärvi
Jomotusjärvi
Kuurajärvi
Jänkisjärvi
Mukkajärvi
Pirttijärvi
Kuusijärvi
Kulmungi
Pyhäjärvi
Turovaara

Verksamhetsavfall

Taxa för verksamhetsavfall

Enligt kommunfullmäktiges beslut Kf § 64, 2013-06-03.

Inlämningsavgiften för verksamhetsavfall höjs fr.o.m. 2023-01-01 till 365 kr + moms.

Vid varje tillfälle får man lämna upp till 3 m³ avfall. Maximal vikt för bilar som får nyttja denna tjänst är 3,5 ton (tyngre fordon skall vägas).

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag.

Återvinning allmän information

Här kan du läsa om återvinning i Övertorneå kommun.

ÅTERVINNINGSSTATIONER

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas. Kommunen ansvarar inte för återvinningsstationerna. Det gör Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Sedan 2022-01-01 är kommunen ansvarig för tidningsinsamlingen, behållare för tidningar finns i nära anslutning till förpackningsinsamlingen.

Återvinningsstationerna är till för hushållens sorterade förpackningar och tidningar.

Företag/verksamheter skall inte lämna verksamhetsförpackningar vid återvinnings-stationerna. På FTI:s hemsida finns en lista över kostnadsfria insamlingsställen för företag/verksamheter.

Meddela FTI om städning eller tömning
Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas är vi tacksamma om du ringer in till vår kundservice på telefon: 0200-880 311.

Kommunen hjälper dig med övrigt avfall

Avfall som inte får lämnas på återvinningsstationen, bland annat grovsopor som möbler, vitvaror, hemelektronik, glödlampor och farligt avfall lämnas på kommunens återvinningscentral.

Kläder
Kläder kan du lämna till någon hjälporganisation. Trasiga kläder lägger du i kärlet avsett för brännbara sopor.

Återvinningsstationer för förpackningar och returpapper finns placerade på följande ställen i vår kommun. Alla stationer kan ta emot metall, hårdplast, mjukplast, kartong, glas och tidningar.

 • Hedenäset, Avloppsreningsverket.
 • Juoksengi, Vyönivägen, vid Rautilas Åkeri
 • Pello, Bakom Pellohallen
 • Svanstein, Svanstein 401, vid AML Bensin & Service
 • Rantajärvi, Vid f d. Fotbollsplan
 • Aapua, vid byabutiken
 • Matarengi, Industrivägen, vid infarten till Isladan/fotbollsplan

Du vinner varje gång!
Varje gång du slänger minsta lilla förpackning i en återvinningsbehållare händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en ny mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Plastpåsen går till fjärrvärme. På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi.

Du ser också till att naturens material inte åker ur kretsloppet och hamnar på sopberget. Dessutom sätter du press på industrin att göra förpackningar som är ännu lättare att återvinna. Tack vare dig gör samhället och miljön en stor vinst och därmed vinner även du något – varje gång du återvinner.

Taxor och avgifter

Här kan du läsa om taxor för vatten och avlopp, sop-tömning och slamtömningstaxa för våra boende.

Taxa inklusive moms för permanentboende från 1 januari 2023:

 • Vatten och avlopp, fast avgift 5 733 kronor per år
  Rörlig avgift per m³ vatten 36,00 kronor per m³
 • Brännbart kärl 140 liter, fast avgift 1 390 kronor per år
  Tömningsavgift 49,00 kronor per tömning
 • Brännbart kärl 240 liter, fast avgift 1 838 kronor per år
  Tömningsavgift 62,00 kronor per tömning
 • Kompostkärl 140 liter, fast avgift 675 kronor per år
  Tömningsavgift 39,00 kronor per tömning

Taxa inklusive moms för fritidshus från 1 januari 2023:

 • Vatten och avlopp, fast avgift 6 338 kronor per år
 • 5 stycken 160-literssäckar 751 kronor
 • Brännbart kärl 140 liter 751 kronor per år.
  5 tömningar ingår i den fasta avgiften från 6:e tömningen 110 kronor per tömning

Extra tömningsavgift för behandling av felsorterat avfall debiteras med 611 kronor per kärl och tömning.

Slamtömningstaxa inklusive moms för permanenthus, fritidshus och annan verksamhet från och med 2023-04-01

 • Tömning av brunn/tank 0-3 m³ 1 471 kr/tömning
 • Tömning av brunn/tank 3-6 m³ 2 084 kr/tömning
 • Extra tömning, inom 3 dygn 2 548 kr/tömning
 • Extra slang 10-24 meter 364 kronor
 • Extra slang 25-40 meter 484 kronor
 • Oframkomlig väg, bomkörning 1 471 kronor

Sidan publicerades första gången: 2023-03-03

Sidan uppdaterades senast: 2023-09-13