Lotteritillstånd

Ideella föreningar eller trossamfund som är verksamma i Övertorneå kommun kan göra en lotteriregistrering för att kunna anordna lotteri i kommunen. En registrering kan göras för högst fem år per gång.

Kommunala lotterier

Kommunerna ansvarar från och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem kan erhålla registrering?

Registrering ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Grundläggande krav för lotteriregistrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom Övertorneå kommun.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • En kontantvinst får inte överstiga ett prisbasbelopp.
 • Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde (lottpris x totala antalet lotter).
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en kontaktperson utsedd för lotteriet.
 • Registreringslotteri får inte inkludera vadhållning.

Villkor

Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Registreringsperiod och omsättning

En registrering kan som längst beviljas för en femårsperiod. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Under denna tid får den totala omsättningen för lotterier inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. För att anordna lotterier som omsätter mer än 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod måste tillstånd sökas hos Spelinspektionen. Ny registrering beviljas inte innan tiden för tidigare registrering löpt ut (gäller även om föreningen utnyttjat hela registreringsbeloppet på 33 och 1/3 prisbasbelopp).

Lotterier som inte kräver licens eller registrering

Ideella föreningar eller trossamfund

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  • en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning
  • ett bingospel som föreningen anordnar

Övriga (t.ex. privatperson eller företag)

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  • en offentlig nöjestillställning
  • en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Gratislotterier

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp. Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Kontaktperson

Den förening som ansöker om lotteritillstånd ska ha utsett en kontaktperson. Kontaktpersonens uppgift är att ansvara för föreningens lotterier och se till att dessa sköts på ett lämpligt sätt i enlighet med de föreskrifter, villkor och bestämmelser som finns. Det innebär bland annat att kontaktpersonen har en skyldighet att se till så alla personer som är inblandade i lotteriförsäljningen får information om vilka bestämmelser som gäller.

Lotterikontrollant

I samband med registrering utser kommunen en kontrollant som granskar föreningens lotterier. Kontrollanten ska tillsammans med föreningens kontaktperson komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan uppstart. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Kontrollanten ska också ha rutiner för återrapportering till kommunen.

Hur ansöker man om registrering?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka tillsammans med denna in alla handlingar som efterfrågas på blanketten. Ansökan inlämnas till:

Övertorneå kommun

Kultur och fritid

Tingshusvägen 2

957 85 Övertorneå

eller via e-post till: olivia.heikka@overtornea.se

Inför varje nytt lotteri ska föreningen lämna in en anmälan med information om det kommande lotteriet till lotterikontrollanten. ”Beskrivning av lotteriet” och ”ekonomisk kalkyl respektive lotteri” som finns med på ansökningsblanketten kan användas för detta.

Redovisning

Efter genomfört lotteri fyller kontaktpersonen i redovisningen, skickar underlag för kontrollantarvode till kommunen och lämnar redovisningen till kontrollanten. Senast två månader efter sista försäljningsdag ska kontrollanten kräva in redovisning för registreringslotteriet. Redovisning av samtliga lotterier som anordnats inom registreringen under föregående kalenderår ska senast den 15 februari varje år redovisas till kontrollanten. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången registreringsperiod lämna uppgifter till kommunen om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som tillhandahållits under perioden.

Avgifter

I samband med en registrering tar kommunen ut en avgift. Avgiften är 300kr. Vid samtliga lotterier som anordnas inom en registreringsperiod betalar föreningen ett kontrollantarvode som uppgår till 3% av den beräknade omslutningen (lottpris x totala antalet lotter). Kontrollantarvodet får uppgå till max 2 000kr/lotteri. Vid varje lotteri skickar föreningen underlag för kontrollantarvode till kommunen, kommunen fakturerar föreningen och gör sedan en utbetalning till kontrollanten. Kontrollanten bör erhålla arvodet efter avslutat lotteri.

Spellagen

Lotterier regleras via Spellagen (2018:1138)

Läs mer om registreringslotterier i 6 kap. 9 § spellagen Spellagen (2018:1138)

Mer information

Kommunala lotterier- Spelinspektionen

information-och-tillsynsvagledning-for-kommunernas-lotterihandlaggare-och-kontrollanter.pdf (spelinspektionen.se)

Prisbasbelopp (scb.se)

Sidan publicerades första gången: 2023-03-28

Sidan uppdaterades senast: 2023-04-14