Äldreomsorgen i Övertorneå kommun

I Övertorneå ska alla känna trygghet och självständighet på äldre dagar. Vård och omsorg ska vara självklara rättigheter för dem som av olika anledningar inte klarar sig själva.

Lokal Värdegrund i Övertorneå kommun

Vid kontakt med äldreomsorgen i Övertorneå kommun skall alla mötas av kompetent och vänlig personal som inger förtroende. Omsorgen och vården ska genomsyras av ett salutogent synsätt, det vill säga med fokus på hela människans livssituation och faktorer som befrämjar hälsa.

Äldreomsorgen i Övertorneå kommun ska utgå ifrån individens hela livssituation, såväl de fysiska såsom de psykiska, sociala, kulturella och existensiella behoven hos individen.

Äldreomsorgen i Övertorneå ska ha sin utgångspunkt utifrån människors lika värde, oavsett kön, ålder, social position, etniskt och nationellt ursprung, språk religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder samt sexuell läggning.

Äldreomsorgen i Övertorneå kommun ska kännetecknas av:

 • Ett gott bemötande
 • Självbestämmande
 • Trygghet
 • Meningsfullhet och sammanhang
 • Insatser av god kvalitet
 • Ett salutogent förhållningsätt/arbetssätt med fokus på Individen-Individens behov i centrum

Lokal värdegrund – Övertorneå äldreomsorg
(pdf-dokument, antagen av Socialnämnden 2014-02-12)

Länkar

Boenden för äldre
Hjälp och stöd
Taxor och avgifter
Värdighetsgarantier
Förenklad biståndsbedömning
Välfärdsteknologi
Färdtjänst
Hemtjänst

Boenden för äldre

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt eget hem.

Utifrån Socialtjänstlagen har den enskilde rätt att ansöka om särskilt boende och sedan få ett beslut som har fattats efter en individuell behovsbedömning. Ta gärna kontakt med våra biståndshandläggare de lämnar mer information om hur ansökan går till.

I ett särskilt boende finns det tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt.

Särskilda boenden finns i Hedenäset, Centralorten, samt i Pello.

Korttidsboende

Korttidsplats är ett tillfälligt boende där den enskilde får personlig omvårdnad, rehabilitering, aktivering och stimulans under en kortare period då det inte fungerar att vistas i det egna hemmet.

Ett tillfälligt boende är kommunens korttidsboende. Anhöriga kan genom denna insats få avlastning. Insatsen kan även ges för utredning av omfattningen av andra biståndsinsatser, för vardagsträning efter sjukperiod, vid vård vid livets slutskede, för att bryta isolering samt i väntan på särskilt boende. Växelvård innebär återkommande vistelse vid korttidsboendet i korta perioder. Korttidsboendet har 10 platser. Kommunens korttidsboende finns på Länsmansgården

Telefonnummer till korttidsboendet: 0927- 721 76

Björkebygården

Särskilda boendet Björkebygården finns i Hedenäset på Björkebyvägen 12. Boendet har 14 platser.

Telefonnummer till boendet:
Övre plan: 0730586244
Nedre Plan: 0730564805

Karta via Google maps

Särkivaaragården

Särskilda boendet Särkivaaragården finns i Övertorneå på Berggatan 2. Särkivaaragården har 47 platser.

Telefonnummer Plan 1:
Staren 0927-721 61 Bofinken 0927-721 58

Telefonnummer Plan 2:
Svalan 0927-721 62 Lärkan 0927-721 57

Karta via google maps

Älvstranden

Särskilda boendet Älvstranden finns i Pello på Pellovägen 222.

Älvstranden har 14 platser.

Telefonnummer till boendet: 072-202 12 63

Karta via google maps

Hjälp och stöd

Vilken hjälp finns att få?

Utifrån din ansökan och samtalet under hembesöket, som visar vilket behov av stöd och hjälp du behöver, och biståndshandläggare som beslutar om vilka insatser du kan beviljas enligt socialtjänstlagen.

Hemtjänst 

Det du kan beviljas hjälp med är till exempel:

 • Trygghetslarm – för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.
 • Personlig omvårdnad – hjälp med att till exempel äta, personlig hygien, förflyttning, på- och avklädning med mera.
 • Service – hjälp med att till exempel städa (max 2 rum och kök), tvätta, matdistribution, inköp/hjälp med beställning av varor med mera.

Korttidsboende/avlastning/växelvård

Ett tillfälligt boende vid kommunens korttidsboende. Anhöriga kan genom denna insats får avlastning. Insatsen kan även ges för utredning av omfattningen av andra biståndsinsatser, för vardagsträning efter sjukperiod, vid vård vid livets slutskede, för att bryta isolering samt i väntan på särskilt boende. Växelvård innebär återkommande vistelse vid korttidsboendet i korta perioder.

Matdistribution

Den som har behov av det kan få mat hemkörd till bostaden. Inom kommunen levereras kyld mat. Den kylda maten delas ut tre dagar per vecka (måndag, onsdag och fredag).

Särskild boendeform

En ansökan om att flytta till ett särskilt boende blir oftast aktuell när behovet av tillsyn och omsorg, eller kraven på trygghet och säkerhet bedöms vara så stora att de inte längre är möjligt att bo i det egna hemmet med hjälp från hemtjänst.

Färdtjänst

Regionala kollektivmyndigheten (RKM) ansvarar för handläggning, beställningar och transporter av färdtjänst och riksfärdtjänst i Övertorneå kommun.

Det finns även kommunal färdtjänst som ej är biståndsbedömd.

 • De som behöver bryta isolering.
 • Dåliga/inga allmänna kommunikationer, lång väntetid mellan bussturerna.
 • För inköp/ärenden som personen klarar att utföra själv.
 • De som har svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel på grund av ålderssvaghet samt psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.

Maximalt antal resor per år är 104 resor, vilket innebär i snitt en resa tur och retur i veckan. Kostnaden är densamma som ordinarie färdtjänsttaxa. Denna form av färdtjänst gäller endast för resor inom Övertorneå Kommun.

Bostadsanpassning

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv i din bostad kan du av kommunen får hjälp med bostadsanpassning. Kommunens arbetsterapeut gör bedömningar för nödvändiga åtgärder och kommunen beslutar om anpassning.

Hemtjänst

Om du av någon anledning inte klarar av att sköta de vardagliga sysslorna själv i hemmet och inte heller kan få hjälp med dessa på annat sätt kan du ansöka om hjälp. Detta gör du hos kommunens biståndshandläggare

Vi behovsprövar alla ansökningar och bistånd till hemhjälp utgår till dem som bedöms behöva det för att kunna leva så självständigt som möjligt.

Telefontid till biståndshandläggare måndag-fredag klockan 08.00-09.00 0927-720 00

Färdtjänst / Kuljetuspalvelu

Regionala kollektivmyndigheten (RKM) ansvarar för handläggning, beställningar och transporter av färdtjänst och riksfärdtjänst i Övertorneå kommun.

Vad betyder det för dig?

Din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst skickas till RKM och hanteras av deras handläggare.

För mer information kontakta Regionala kollektivtrafikmyndigheten på telefon : 0926-75277. e-post: fardtjanst@rkmbd.se eller Regionala kollektivtrafikmyndighetens hemsida, klicka här.

Alue joukkoliikenteen laitos (RKM) tekee päätöksen kuljetuspalvelusta ja valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta Övertorneån kunnassa.

Mitä tämä merkitsee sinulle?

Lähetä kuljetuspalvelu ja valtakunnallinen kuljetuspalvelu hakemuksesi Alue joukkoliikennelaitokselle  (RKM) joka tekee päätöksen hakemastasi kuljetuspalvelusta ja valtakunnallisesta kuljetuspalvelusta. Matkasi tilaat niin kuin ennenkin puhelin: 0926-75677.

Lisätietoja saat Alue joukkoliikennevirastosta (RKM) puhelin 0926-75277, Smedjegatan 19, 97232 Luleå, sähköposti: fardtjanst@rkmbd.se tai www.rkmbd.se/fardtjanst

Överklagan av beslut

Hur man överklagar ett beslut:

Om ni inte är nöjd med Socialnämndens beslut kan  ni överklaga genom att lämna in en skriftlig överklagan till Socialnämnden i kommunen, som yttrar sig och översänder den vidare till Förvaltningsrätten i Norrbottens län. Tala om varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.

Om ni behöver hjälp med att överklaga kontakta Biståndshandläggaren.

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det datum som du tog del av beslutet.

Skickas till:

Övertorneå Kommun
Stöd- och omsorgsförvaltningen Biståndsenheten
Tingshusvägen 2
957 85 Övertorneå

Så här söker du hjälp

Här följer information om hur du söker hjälp via kommunens biståndshandläggare.

En biståndshandläggare utreder och fattar beslut om olika insatser för dig som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Det kan handla om hemtjänst, matdistribution, ledsagarservice, trygghetslarm, avlösning i hemmet, korttidsvistelse med mera.

Biståndshandläggaren utreder också ditt behov av särskilt boende (äldreboende).

Värdighetsgarantier

För att stärka äldrevården ytterligare inför Övertorneå kommun värdighetsgarantier som antagits av socialnämnden.

Under 2013-2014 har ett projekt som handlar om värdegrunder genomförts inom socialnämndens område i Övertorneå kommun. Detta har mynnat ut i värdighetsgarantier som socialnämnden antagit och som gäller för hemtjänsten men även för särskilda boenden i Övertorneå kommun.

Brukaren får löfte om bland annat att vid beslut av ansökan om särskilt boende, erbjuds brukaren en personlig kontakt av socialtjänsten för information om vad beslutet gäller, samt att erbjuda en organiserad aktivitet per dag och en utevistelse varje dag.

Värdegarantier för särskilt boende

Vi lovar att

 • vid beslut av ansökan om särskilt boende, erbjuds du en personlig kontakt av socialtjänsten för information om vad beslutet gäller
 • vår personal ser sig som gäster i din bostad
 • vid inflyttning erbjuda dig en kontaktperson och att du får information om kontaktpersonens ansvar
 • du har möjlighet att byta kontaktperson
 • upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig, som beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Om du vill får gärna anhörig delta. Genomförandeplanen ska följas upp minst en gång per år
 • erbjuda dig en organiserad aktivitet per dag
 • erbjuda dig daglig utevistelse
 • erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad
 • erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen och när du vill gå och lägga dig för natten
 • ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som arbetar
 • all personal bär en namnbricka
 • erbjuda dig varierad och näringsriktig kost
 • personal alltid finns med vid kaffestunder och måltider

Värdighetsgarantier för hemtjänsten

Vi lovar att

 • alla dina beviljade omsorgsinsatser ska påbörjas inom 72 timmar
 • alla dina beviljade serviceinsatser ska påbörjas inom 14 dagar
 • om du har trygghetslarm så besvaras anropet inom två minuter och åtgärdas inom 60 minuter under förutsättning att all teknik fungerar
 • vår personal ser sig som gäster i din bostad
 • vid beviljad insats erbjuda dig en kontaktperson och att du får information om kontaktpersonens ansvar
 • du har möjlighet att byta kontaktperson
 • upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig, som beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Om du vill får gärna anhörig delta. Genomförandeplanen ska följas upp minst en gång per år
 • erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad
 • all personal bär en namnbricka
 • erbjuda dig varierad och näringsriktig kost om du har matdistributiontjänst

Taxor och avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2023

Socialnämnden har fastställt förbehållsbeloppen och avgifterna för 2023 enligt följande:

Garantibeloppet för personer som bor i särskilt boende är 2093 kronor per månad.

Minimibeloppet för ensamstående är 6470 kronor per månad.

Minimibeloppet för makar och sammanboende är 5279 kronor per månad och person.

Minimibeloppet för funktionshindrade under 65 år är 10% högre per månad.

Omvårdnadstaxa 84 kronor/timme

Serviceinsatstaxa 220 kronor/timme

(städ, tvätt, inköp)

Trygghetslarm 220 kronor/månad

Matabonnemang:

Dubbel (lunch+ middag dagligen) = 4105 kronor/månad

Hel (lunch eller middag dagligen) = 2170 kronor/månad

Halv (lunch eller middag varannan dag) = 1079 kronor/månad

I matabonnemanget ingår leverans av mat.

Avgift för korttidboende 213 kronor/dygn

Hyresavgift tillkommer för korttidsboende i väntan på särskilt boende.

Taxor och avgifter hemsjukvård

Avgift för hemsjukvård

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast

 

200 kr
Sjukvårdande behandling

 

200 kr
Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av hjälpmedel(motsvarande sjukvårdande behandling)

 

200 kr
Avgift för hemsjukvård per månad 250 kr

Avgiftsbefrielse

Ingen avgift tas ut för:

Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök)

 • Patient som är psykiskt funktionshindrad p.g.a. psykos, bipolär sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos.
 • Barn och ungdomar under 20 år.
 • Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet.
 • Patienter med psykisk störning och missbruk, s.k. dubbeldiagnos, som behandlas av case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling.

Antaget av Socialnämnden 11 mars 2015, § 27.

Förenklad biståndsbedömning

Du som är 75 år eller äldre har möjlighet att ansöka om hjälp i hemmet och få det prövat genom förenklad biståndsbedömning.

Insatser du kan få är: 

 • Inköp
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Städning
 • Tvätt- och klädvård

Insatserna ges enligt kommunens riktlinjer. 

Ansökan gör du genom telefonsamtal till biståndshandläggare, 0927 – 720 00 (växeln)

Telefontid: måndag – fredag: 8:00-9:00.

Välfärdsteknologi

Övertorneå – Utvald som en av tio modellkommuner i Sverige för välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Övertorneå kommun har tillsammans med nio andra modellkommuner i landet blivit utvalda av SKR (Sveriges kommuner och regioner) för ett projekt rörande välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Tillsammans med de övriga kommunerna ska vi under ledning av SKR bygga upp ett kompetenscenter för att stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Övertorneå – Utvald som en av tio modellkommuner i Sverige för välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
SKR (Sveriges kommuner och regioner) och regeringen har en avtalad överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022.

Modellkommuner
Övertorneå kommun har tillsammans med tio andra modellkommuner i landet blivit utvalda av SKR för ett projekt rörande välfärdsteknik inom äldreomsorgen. De utvalda kommunerna finns från Övertorneå i norr till Lund i söder med olika storlek, invånarantal och styrkeområden.

Kompetenscenter en stödfunktion för välfärdsteknik
Tillsammans med de övriga modellkommunerna under ledning av SKR, bygger vi upp ett kompetenscenter för att stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Modellkommunerna ska förutom att stötta andra kommuner även införa ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att skapa mer kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del.

Följ projektet genom nyhetsbrev och podd
För att följa projektet kan du prenumerera på nyhetsbrevet från Kompetenscenter välfärdsteknik.

Nyhetsbrevet innehåller senaste nytt om hur Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering. Du får även nyheter från modellkommunerna samt information från myndigheter. Här hittar du det senaste nyhetsbrevet från Kompetenscenter välfärdsteknik,via nyhetsbrevet kan du även starta din kostnadsfria prenumeration.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har även lanserat en podd om välfärdsteknik där intressanta personer berättar om hur de på olika sätt arbetar med digitalisering inom äldreomsorgen. Du kan lyssna på de olika poddavsnitten genom att följa länken Podden om välfärdsteknik.

Äldreomsorg i framtiden – Varför gör vi det här?
Enligt SKR kommer antalet personer som är 80 år och äldre öka med 254 000 fram till år 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent. Detta innebär att behovet av både hälso- och sjukvård samt äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden varpå verksamheten behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven. På grund av demografins utveckling bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket omfattande. Personalens tid och kunskaper behöver läggas på de insatser där de behövs som bäst, det vill säga på de insatser som inte kan ersättas av tekniska lösningar.

Digital teknik kan bidra till att äldre personer kan bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt uppnå en bättre hälsa. Även ett minskat omsorgsbehov och ett mer självständigt liv kan uppnås med rätt form av stöd. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering och stödja omsorgspersonalen i deras arbete.

Invigning av testmiljö 5G
Den officiella testmiljön för 5G invigdes digitalt på Särkivaaragården i Övertorneå den 11/5 – 2021.
Syftet med 5G-installationen är att ge möjlighet att tillsammans med bland annat kommunen, regionen, teknikföretag och Luleå tekniska universitet, utforska hur nya digitala hjälpmedel kan stödja vården att arbeta smartare och bidra till ökad livskvalitet.

Mer info från programmet den 11/5 2021 hittar du här; https://www.ltu.se/centres/cdt/Valkommen-till-invigningen-av-5G-testmiljon-i-Overtornea-1.208309
Länk till filmklipp: Digitalt studiebesök Särkivaaragården Övertorneå

Filmen är ett digitalt studiebesök på ett särskilt boende i Övertorneå kommun där ny teknik demonstreras av Tomas Vedestig, ordförande för socialnämnden som utbildar sig till undersköterska. Du får även en möjlighet att höra Eva Ersson, verksamhetschef och sjuksköterska (MAS), berätta om planering och övergång till mobilt arbetssätt.

Välfärdsprodukter

Teknik vi använder inom äldreomsorgen och LSS

Tillsynskamera

Används framförallt nattetid och innebär att nattillsynen i första hand sker via kamera istället för ett fysiskt besök.
Detta innebär en trygghet hos de äldre som slipper bli störda i sin nattsömn och att personalresurser kan styras om till de som verkligen behöver fysiska besök. Tillsynen sker genom att vård-omsorgspersonalen aktiverar kameran under en med kunden tidigare bestämd och överenskommen tidpunkt och sker under ett kort ögonblick för att säkerställa att kunden är trygg i sitt hem/ säng. Om kunden ej är på plats och inte kan nås vid ytterligare tillsyn så åker personalen ut till denne för att se så att ingenting har hänt.

Digitala terapidjur

Finns vid några av våra äldreboenden och omsorgsboenden/dagverksamhet. De digitala husdjuren är mycket verklighetstrogna. De rör sig, låter och reagerar på beröring och rörelse. Målsättningen med digitala terapidjur är att berika det dagliga livet genom ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Hjälpmedlet kan skapa lugn och trygghet samt vara ett redskap för ökad interaktion och kommunikation.

Läkemedelsgivare

Används av ett antal kunder inom hemtjänsten. Målsättningen med läkemedelsgivare är ökad självständighet och patientsäkerhet för kunden. En elektronisk läkemedelsgivare möjliggör för kunden att själv kunna ta sin medicin i hemmet istället för att behöva vänta på hemtjänstpersonalens besök. Läkemedelsgivarna laddas med läkemedel av behörig personal och programmeras efter kundens individuella medicinska behov. När den är fylld så är den låst och delar ut ut medicinen enligt det förprogrammerade individuella schemat. När tidpunkten för medicinutdelning är kommen signalerar läkemedelsgivaren genom ett inspelat röstmeddelande och med ett enkelt knapptryck levereras medicinen från givaren. Om kunden inte trycker på knappen följer en uppmaning från läkemedelsgivaren om att ta medicinen och därefter går ett larm till hemtjänstpersonalen som följer upp medicineringen.

Motoriserade draglakan

Motoriserade draglakan testas på äldreboende och korttidsenhet. Denna typ av draglakan möjliggör för personal att själv kunna lägesförändra och vända en boende i sängen i situationer där det annars krävs två personal som exempelvis vid personlig hygien, vilket kan upplevas som en känslig situation. Målsättningen med de motoriserade draglakanen är att minska antalet dubbelbemanningar och skapa en tryggare miljö för den boende med en ökad integritet samt en bättre arbetsmiljö för personalen med färre tunga moment.

Robotdammsugare

Används vid bland annat några av våra äldreboenden samt på allmänna ytor vid hemtjänsten.
Syftet med robotdammsugare är att komplementera den dagliga städningen som normalt utförs av personalen. Robotdammsugaren möjliggör schemalagd utförd städning och kan programmeras att städa på tider som passar personal och boenden, den minskar momenten med oergonomiska ställningar genom att enkelt komma åt låga svårstädade utrymmen såsom exempelvis under sängar och soffor och kan även frigöra tid för personalen i förmån för våra boenden och kunder.

Sidan publicerades första gången: 2023-07-25

Sidan uppdaterades senast: 2023-09-28