Kommun och politik

Här har vi samlat information om den politiska styrningen i Övertorneå kommun och hur du som medborgare kan vara med och påverka.

En kommun är en del av Sverige och är en politiskt styrd organisation. I Sverige finns 290 kommuner. De förtroendevalda i varje kommun har huvudansvaret för den kommunala verksamheten.

Kommunal verksamhet lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att du som medborgare har rätt att ta del av politiska beslut och information som hanteras i de kommunala verksamheterna. Du har också rätt att ta del av kommunens protokoll, kallelser och handlingar.

Politisk ordlista
Vi har samlat de vanligaste orden som förekommer i politiska sammanhang här.

Påverka kommunen

Sverige har ett politiskt system med representativ demokrati. Det betyder att du som medborgare väljer vem du vill ska framföra dina åsikter när beslut ska tas.

De personer som allmänheten väljer i kommunvalet kommer först in i kommunfullmäktige. Där utses sedan ledamöterna till kommunstyrelsen samt nämnder och bolagsstyrelser.

Förutom att rösta fram vilka personer som du vill ska bestämma i kommunen, så finns det flera sätt som du kan påverka vilka beslut politikerna tar.

Du kan delta i samhällsbyggandet genom att lämna medborgarförslag till politiken.

Medborgarförslag

Ett sätt att påverka kommunpolitiken är att lämna ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Övertorneå kommun har denna möjlighet, också barn och ungdomar samt utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt.

Medborgarförslag kan inte lämnas av föreningar och organisationer och kan endast behandlas om det gäller en angelägenhet för Övertorneå kommun. Ämnen av olika slag tas upp i separata medborgarförslag. Det går bra att lämna in flera förslag.

Förslag som har att göra med myndighetsutövning mot enskild, exempelvis socialt bistånd och bygglov, eller förslag som berör enskilda personer kommer inte att behandlas.

Förslaget får inte ha odemokratiskt eller rasistisk innebörd, eller strida mot lag eller annan författning.

Medborgarförslag ska vara skriftliga och undertecknas av en eller flera personer. Namn, personnummer, adress och telefonnummer anges.

Här kan du skicka in ett medborgarförslag via vår e-tjänst: overtornea.enamnd.se/oversikt/overview/1479

Förslaget ska lämnas till Övertorneå kommun senast 14 dagar före ett kommunfullmäktigesammanträde för att hinna anmälas vid det aktuella sammanträdet. Förslag kan även lämnas in vid ett fullmäktigesammanträde, för att anmälas vid nästkommande sammanträde.

Under förutsättning att ovannämnda krav är uppfyllda, tar fullmäktiges presidium beslut om att medborgarförslaget får ställas.

När medborgarförslaget anmäls till kommunfullmäktige har förslagsställaren möjlighet att lämna en kortare (max 5 min) presentation av förslaget.

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till ansvarig nämnd eller kommunstyrelsen för handläggning.

När beredningen av medborgarförslaget är klar går förslaget tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. Den som har lämnat förslaget underrättas om detta.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om medborgarförslaget inom ett år från det att det anmälts till fullmäktige. Förslagsställaren får en kopia av kommunfullmäktiges beslut hemskickat till sig.

Vem som fattar beslut

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna
Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas i kommunen och vilka ledamöter som ska ingå i dessa. För varje nämnd fastställer kommunfullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnden beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde.

Tjänstepersoner
Nämnderna kan uppdra åt en tjänsteperson att fatta beslut i en viss typ av frågor. Det gäller främst rutinärenden. Varje nämnd fastställer en delegationsordning som anger vilka frågor som kan beslutas av tjänstepersoner. I Övertorneå är tjänstepersonerna organiserade under respektive nämnds förvaltning.

Så fattas politiska beslut

I kommunallagen står det hur det ska gå till när en kommun ska fatta beslut, hur ärenden ska beredas, behandlas och avgöras och hur besluten ska offentliggöras.

Ett ärende uppstår
Ärenden kan uppstå på olika sätt. Det kan vara ett brev eller skrivelse från en medborgare eller en grupp medborgare, till exempel en förening. Det kan också vara ett förslag från en ledamot i en nämnd eller från en tjänsteman på en förvaltning. Ett annat exempel är när en annan myndighet begär yttrande från kommunen i en speciell fråga.

Ärendet ska beredas
Innan ett beslut kan fattas i ett ärende ska det som regel beredas eller som det också kallas handläggas. En tjänsteman eller en grupp tjänstemän får då i uppdrag att undersöka och ta reda på alla fakta i ärendet för att sedan skriva ett förslag till beslut.

Beslut i ärendet
Olika ärenden beslutas av olika instanser i kommunen.

Information om beslutet
Den eller de som berörs av beslutet ska få veta vad som har beslutats. Det sker när protokollet är justerat (kontrollerat och undertecknat). När protokollet är justerat sätts information om detta upp på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningsbyggnadens entré på Tingshusvägen 2 i Övertorneå.

Sammanträdesdagar 2023

Möteskalender för styrelser och nämnder:

Kommunfullmäktige
27 februari, 17 april, 26 juni, 30 oktober, 18 december

Kommunstyrelsen
16 januari, 13 februari, 3 april, 12 juni, 11 september, 16 oktober, 4 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott
30 januari, 20 mars, 22 maj, 28 augusti, 2 oktober, 20 november

Kommunstyrelsens budgetberedning
24 april, 8 maj

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
31 januari, 15 mars, 23 maj, 29 augusti, 3 oktober, 15 november, 13 december

Miljö- och byggnadsnämnden
16 februari, 20 april, 1 juni, 7 september, 7 december

Socialnämnden
18 januari, 15 februari, 22 mars, 17 maj, 28 juni, 27 september, 22 november, 20 december

Socialnämndens arbetsutskott
1 februari, 8 mars, 3 maj, 14 juni, 13 september, 8 november, 6 december

Barn och utbildningsnämnden
19 januari, 14 februari, 14 mars, 16 maj, 29 juni, 28 september, 20 november, 19 december

Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott
31 januari, 28 februari, 2 maj, 15 juni, 14 september, 6 november, 7 december

Aktuella kallelser

Protokoll

Här publicerar vi protokoll från politiska nämnders möte: www.overtornea.se/protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter 25 folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar i sådana frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Hit räknas till exempel frågor om mål och policys för kommunen samt hur denna ska organiseras och finansieras. Fullmäktige utser även ledamöter till nämnder, styrelser och beredningar, fastställer kommunens budget och årsredovisning och tar ställning i frågor om ansvarsfrihet.

Övertorneå styrs och leds av Centerpartiet, Framtid S, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i samverkan.

Kommunfullmäktiges 25 ordinarie ledamöter är fördelade mellan partierna enligt följande efter valet 2022:

Socialdemokraterna (S) 5 ledamöter
Övertorneås Fria Alternativ (ÖFA) 1 ledamöter
Centerpartiet (C) 7 ledamöter
Sjukvårdspartiet (SJVP) 4 ledamöter
Vänsterpartiet (V) 1 ledamot
Kristdemokraterna (KD) 3 ledamot
Framtid S 4 ledamot

Läs mer: kommunfullmäktiges nuvarande ledamöter.

Presidium
Kommunfullmäktiges presidium utgörs av:

Kommunfullmäktiges ordförande:
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande:
Kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen med elva ledamöter är kommunens ledande förvaltningsorgan och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsens ordförande är politiker på heltid och kallas också för kommunalråd. Till sin hjälp har kommunalrådet kommunstyrelsens anställda tjänstemän. Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomi. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över verksamheten i övriga nämnder och i kommunens företag.

Kommunstyrelsen bevakar frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomi, samt ansvarar för kommunens räkenskaper och personalpolitik. Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges ärenden och verkställer fullmäktiges beslut.

Kommunledningsförvaltningen utgör kommunstyrelsens förvaltningsorganisation under ledning av kommunchefen. Förvaltningen är indelad i sju funktioner: Utvecklingsfunktion, HR-funktion, Tillväxtenhet, Ekonomienhet, IT-enhet, Teknisk enhet samt Räddningstjänst.

Läs mer: här hittar du lista över kommunstyrelsens ledamöter

Nämnder

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, kultur eller miljö.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. Nämnderna ska ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomföra beslut som fattas av fullmäktige.

I praktiken är det tjänstepersoner och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Nuvarande ledamöter i nämnder
Här hittar du alla nuvarande ledamöter i våra nämnder: overtornea.se/kommun-politik/ledamoter/

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Fastställer ramar och anger inriktningen på samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. I nämnden ingår sju ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Nämnden har sammanträde cirka sju gånger per år.

Nämndens övergripande mål är “En god byggnadskultur och landskapsmiljö samt en god inom- och utomhusmiljö. Nämnden verkar också för säkerhet i trafiken”.

Nämnden vill ge allmänheten information och service samt handlägga ärenden effektivt. Nämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt lagar som reglerar bland annat livsmedelshantering, hälsoskydd, miljöskydd, kemiska produkter och avfallshantering.

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhet ska tillgodose människors behov av trygghet och tillvarata svaga gruppers behov och intressen.

Socialnämndens uppgift enligt 3 kap 1§ SoL (socialtjänstlagen):

  • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
  • Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen
  • Informera om socialtjänsten i kommunen
  • Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden
  • Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Valnämnden

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet.

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Till uppgifterna hör också att ordna vallokaler samt utse och utbilda valförrättare.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga sammanräkningen i alla val och fördelar mandaten i landstings- och kommunfullmäktigevalen.

Svenska kyrkan ansvarar för kyrkovalet.

Krisledningsnämnd

I enlighet med Lagen om extraordinära händelser i fredstid, har en krisledningsnämnd inrättats vid kommunen (SFS 2002:833).

Krisledningsnämnden skall fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med Reglemente för krisledningsnämnden i Övertorneå kommun.

Inför varje mandatperiod upprättar Övertorneå kommun en Plan för hantering av extraordinära händelser. Planen skall fastställas av kommunfullmäktige.

Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Dessa ska vara desamma som ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt 1 ledamot och 1 ersättare från socialnämnden och 1 ledamot och 1 ersättare från barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden

Info kommer inom kort

Kommunrevision

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man förtroendevalda revisorer till kommun-revisionen.

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige ansvarar för att våra pengar används på rätt sätt. Kommunfullmäktige har fått i uppdrag av kommunens invånare att leda kommunens verksamhet. De beslut som fullmäktige fattar skall verkställas eller genomföras av de politiker som sitter i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden eller någon av de andra nämnderna i kommunen. Fullmäktige skall sedan kontrollera att verksamheterna bedrivs på det sätt och med den ekonomi som man beslutat.

Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag

Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift. En kommun-revisor är liksom andra politiker vald av fullmäktige.

Kommunrevisorerna granskar all verksamhet inom kommunen varje år och ska bedöma om nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet. Även om revisorerna oftast arbetar och uppträder som grupp är var och en av oss ändå oberoende i förhållande till varandra. Till vår hjälp i granskningsarbetet anlitar vi sakkunnigt revisionsbiträde från PWC.

Vi genomför årligen övergripande granskning av alla nämnder och av
kommunstyrelsen samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Därutöver granskar vi tillförlitligheten i kommunens ekonomiska redovisning, inklusive granskning av kommunens årsredovisning och delårsrapport. Vid samtliga granskningar upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisionen.
Med utgångspunkt från denna rapport upprättar vi en revisionsskrivelse (slutdokument) från granskningen som skickas till berörd nämnd/styrelse och till kommunfullmäktige. Eftersom vårt arbetssätt i kommunrevisionen är framåtsyftande och utvecklingsinriktat är dialogen med dem vi granskar särskilt viktig.

Vår slutliga bedömning görs i en revisionsberättelse där vi föreslår kommunfullmäktige att bevilja eller i undantagsfall att inte bevilja nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet. Det är fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet, grundat bland annat på vår revisionsberättelse.

Revisionsberättelser och granskningar

Revisionsberättelser och granskningar hittar du här: overtornea.se/kommun-politik/revision

Sidan publicerades första gången: 2023-02-13

Sidan uppdaterades senast: 2023-03-23